Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Диагностика и лечение на болести на сърцето и съдовете
 
Диагностика и лечение на болести на сърцето и съдовете
Код: 0020CIEMED01
Автори: Илия Попилиев
Дата на издаване: 2006, страници: 354
 
Цена: 12,00 лв.

Съдържание

Обща част
1 Физични основи на нуклеарната медицина
Основни величини и единици
Погълната доза и мощност на погълнатата доза
Експозиция и мощност на експозицията
Енергиен пренос и мощност на енергийния пренос
Еквивалентна доза и мощност на еквивалентната доза
Ефективна доза и мощност на ефективната доза
Радиоактивност
Бета-радиоактивно превръщане
Гама-лъчи. Изомерен преход
Активност на радиоактивен източник
Закон за радиоактивното превръщане
Период на полуразпад
Биологичен период на полуизвеждане и ефективен период на полунамаление
Определяне на дозата при радионуклидната диагностика in vivo
2 Апаратура в нуклеарната медицина
Сцинтилационни детектори
Гама-камера
Конструкция и принцип на работа
Регистриране на данни
Оценка на системните характеристики
Качество на образа
Обработка на регистрираните данни за повишаване качеството на образа
Обработка на данни от статични изследвания
Техники за количествена оценка на статичния обра
Обработка на данни от динамични изследвания
Функционални (параметрични) образи
SPECT гама-камера
Конструкция и принцип на действие
Термини и определения в SPECTТехнически характеристики на SPECT
Избор на параметри на SPECT изследване
Реконструкция на томографския образ
Качествен контрол
Позитронна емисионна томография
Физика на позитроните
Детектори на позитрони
Детектиране на позитрони
Конструкция на PET скенер
Основни параметри на PET скенера
Основни проблеми при PET скениране
Необходими корекции на образа от РЕТ скенер
Очаквано техническо развитие на РЕТ
Общи клинични принципи на РЕТ
3 Радиофармакохимия
Класификация на радиофармацевтиците
Химико-фармацевтични характеристики на радиофармацевтиците
Основни изисквания за приложение на радиофармацевтиците
Химия на технеция и технециевите съединения
Радионуклидни генератори

Химична форма на радионуклидите в 99Mo/99mTc-генератор
Принципно устройство на най-разпространените типове генератори
Общи характеристики на генераторите
Характеристики на елюата и качествен контрол на 99Mo/99mTc-генератор
Други генераторни системи
Качествен контрол на радиофармацевтиците

Контрол на готови за употреба РФ
РФ, приготвени от готови китове
Причини за нарушаване качеството на радиофармацевтиците образи
Радиофармацевтични причини за некачествени сцинтиграфски Радиофармацевтици за PET

4 Лъчезащитa в нуклеарната медицина
Обосноваване на практическото приложение
Оптимизация на лъчезащитата
Установяване на границите на облъчване
Принципи и мерки за радиационна защита на професионално облъчвани лица
Основни принципи на защита при медицинско облъчване на болните в нуклеарната медицина
5 ЛъчелечениеВидове лъчелечение           
Радикално лъчелечение
Палиативно лъчелечение
Перкутанно лъчелечение
Кюритерапия (брахитерапия)
Същност на лъчелечението
Образни методи при планиране на лъчелечението
Анатомични образни методи
Функционални образни методи
6 Радиобиология
Теории за механизма на биологичното действие на йонизиращата радиация
Физико-химични механизми
Биохимични ефекти
Действие на ЙР върху клетките
Ефекти на ЙР върху тъканите
Клинични ефекти от въздействие с йонизиращи лъчения
Детерминистични ефекти
Стохастични клинични ефекти
Ефекти на йонизиращата радиация върху ембриона и фетуса
Радиационен риск.
Коефициенти на вероятност за фатален рак и за наследствени заболявания.
Специална час
тДиагностични методи in vivo
7 Сърдечно-съдова система
Изследване на миокардната перфузия
Радиофармацевтици
Протоколи на изследванията
Стрес-тестове
Видове инструментални изследвания
Нормални образи при миокардната перфузионна сцинтиграфия и специални проблеми при интерпретацията на образите
Приложение на миокардната перфузионна сцинтиграфия
Диагностика на острия миокарден инфаркт с натрупващи се в инфаркта радиофармацевтици
Изследване на помпената функция на сърцето – радионуклидна вентрикулография
Позитронна емисионна томография
8 Опорно-двигателен апарат
Сцинтиграфия при доброкачествени костни и ставни заболявания
Ставни заболявания
Ортопедични и травматологични заболявания
Инфекции
Доброкачествени тумори и тумороподобни заболявания
Метаболитни и ендокринни остеопатии
Скелетна сцинтиграфия при костни метастази и тумори
Метастатична костна болест
Първични малигнени костни тумори
9 Пулмология Вентилаторна сцинтиграфия
Вентилаторна сцинтиграфия на белите дробове чрез благородни газове
Инхалаторна вентилаторна сцинтиграфия чрез радиоаерозоли
Вентилаторна сцинтиграфия на белите дробове чрез 99mTc-псевдогаз (технегаз)
Радиофармацевтици и нуклеарномедицински методи за изследване регионалния белодробен кръвен ток
Клинично приложение на нуклеариомедицинските методи при заболявания на белите дробовеИндикации за прилагане на вентилаторно/перфузионна сцинтиграфия в детската възраст
Индикации за прилагане на нуклеариомедицинските методи за изследване на вентилация и перфузия при възрастни
10 Ендокринология
Нуклеарномедицинска диагностика при заболявания на щитовидната жлезаФункционална диагностика
Функционално-морфологична диагностика (сцинтиграфия)
Нуклеарномедицинска диагностика при заболявания на паращитовидните жлези
Нуклеарномедицинска диагностика при заболявания на надбъбречните жлезиНормален сцинтиграфски образ на надбъбреците
Патологични сцинтиграфски образи на надбъбреците
Нуклеарномедицинска диагностика на тестисите
11 Генитоуретерална система
Радиофармацевтици, механизми на натрупване, фармакокинетика
Субстанции, които се отделят с гломерулна филтрация
Радиофармацевтици, прилагани за оценка на тубулната секреция
Радиофармацевтици, които се натрупват чрез тубулно свързване
Други РФ
Динамична бъбречна сцинтиграфия
Туберкулин-провокирана динамична бъбречна сцинтиграфия
Диуретична сцинтиграфия
Каптоприлова сцинтиграфия
Патофизиология на РВХ
Диагностични методи. Селекция на пациентите
Механизъм на действие на АКЕ инхибитора и протоколи на изследването
Бъбречна кортикална сцинтиграфия
Протокол на изследването
Интерпретация на образите.
Патологични лезии
Радионуклидна оценка на бъбречен трансплант
Радионуклидна диагностика на заболяванията на долните пикочни пътища
Радионуклидна микционна цистография
Определяне на остатъчната урина
Радионуклидни клирънсови методи
12 Маркирани кръвни клетки. Хематология
Радионуклидни методи за маркиране на еритроцитите и тяхното клинично приложение
Определяне обема на циркулиращата кръв, обема на плазмата и обема на еритроцитите
Проследяване на феро- и еритрокинетиката
Други приложения на маркираните еритроцити
Радионуклидно маркирани тромбоцити
Проследяване на тромбокинетиката
Клинично приложение на маркираните тромбоцити при доказването на активни тромбози и състоянието на бъбречен трансплант
Радионуклидно маркирани левкоцити
Сцинтиграфия на костен мозък
Сцинтиграфия на слезка
Други методи в нуклеарната хематология
Тест за абсорбция на вит.B12 (тест на Шилинг)9
Нуклеарномедицинските методи при диагнозата на лимфомите
13 Централна нервна система
Изследване на мозъчната перфузия
Метаболизъм и кинетика на 99mTc-HMPAO
Апаратура и протоколи на изследване
Интерпретация на сцинтиграфските образи
Клинично приложение
Изследване на допаминовите мозъчни структури
Радиофармацевтици
Протокол на изследване
Критерии за оценка на резултата
Клинично приложение
14 Гастроентерология
Нуклеарномедицински изследвания на хранопровода
Динамична езофагеална сцинтиграфия за изследване транспортната функция на хранопровода
Динамична гастроезофагеална сцинтиграфия за изследване антирефлуксната функцияна хранопровода
Радионуклиден метод за доказване на Баретов хранопровод
Радионуклиден метод за изследване на моторно-евакуаторната функция на стомахаДихателен уреен тест при инфекция с Helicobacter pylori
Радионуклидни методи за изследване на кървене от гастроинтестиналния тракт
Методология на радионуклидния метод за доказване на кървене от гастроинтестиналния тракт с 99mTc-сулфоколоид
Методология на радионуклидния метод за доказване, локализиране на кръвоизливи от гастроинтестиналния тракт с in vivo белязани червени кръвни телца
Радионуклиден метод за доказване на ектопия на стомашна лигавица в коремната кухина
Методология на радионуклидния метод за доказване на ектопия на стомашна лигавица в коремната кухина
Нуклеарномедицинска диагностика на заболяванията на слюнчените жлези
Нуклеарномедицински изследвания на черния дроб
Чернодробна сцинтиграфия с радиоколоиди
Динамична хепатобилиарна сцинтиграфия
64Cu в диференциалната диагноза на хепатолентикуларната дегенерация
15 Онкология
Радиофармацевтици, прилагани в нуклеарната онкология
Изобразяване на характерни онкологични феномени
Множествена лекарствена резистентност и нуклеарномедицинско визуализиране
Апоптоза и нуклеарномедицинското й изобразяване
Нуклеарномедицинско изобразяване на туморната неоангиогенеза и хипоксия
Радионуклидна терапия
Нуклеарномедицинска диагностика на рака на млечната жлеза
Гама-фотонни методи
Позитронна емисионна томография за стадиране и рестадиране на РМЖ
Лимфосцинтиграфия за изследване на сентинелни лимфни възли
Диагностични методи in vitro
16 Радиоимунологични и радиолигандни методи
Радиоимунологични методи
Общи принципи на методите
Радиоимунологични методи при доброкачествените заболявания
Радиоимунологични методи при злокачествените заболявания
Радиолигандни методи
Общи принципи на методите
Радиолигандни методи за определяне на естрогенните и прогестероновите рецептори при рак на млечната жлеза
Радиолигандни методи за измерване на други рецептори
17 Терапевтични нуклеарномедицински методи
Лечение на заболяванията на щитовидната жлеза
Доброкачествени заболявания
Злокачествени заболявания на тиреоидеята
Други приложения на метаболитната радионуклидна терапия
Лечение на болковия синдром от костни метастази
Лечение на невроендокринни тумори със 131-I-MIBG и на гастроентеропанкреасни тумори със соматостатинови аналози
Радиоимунотерапия
Интракоронарна радионуклидна терапия
Радионуклидна синовиектомия
Примерни тестове за самоподготовка

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.