Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Лекарската грешка
 

Лекарската грешка

Код: 2099CILMBP14
Автор:Стоян Ставру
 Издателство:.Сиела
Година: 2015
Страници: 288

Цена: 14 лв.

 


Съдържание

Практикумът има за цел да послужи за обучението на студентите по медицина и да подпомогне лекарите от общата и клиничната практика в подготовката им по въпроси от съдебномедицинско значение. По същия начин той може да бъде в полза на юристи, разследващи полицаи и др.

Основен акцент е поставен върху практическото поведение на ле­каря при травматични случаи, случаи на различна насилствена смърт и т. н. Посочени са основните задачи на съдебния лекар, на общопрактикуващия или клиничния лекар, когато те са съпричастни (като лекуващ лекар, при установяване на причината за смъртта, при участие в оглед при различни видове произшествия и т.н.) в случаи, станали обект на полицейско, съдебно или съдебномедицинско разследване и проучване.

Практиката е показала, че спазването на определени изисквания от общопрактикуващите или клиничните лекари в случаи на различни наранявания е от изключително важно значение за по-нататъшното раз­витие и успех на полицейското разследване. 

В това отношение могат да се споменат изискванията да не се повреждат допълнително и да се съхраняват веществените доказателства, за навременно вземане на биологични материали за изследване, за подаване на информация към полицията и т.н. Това ей задължения, които лекарят има към общество­то, с не по-малко значение от чисто медицинската дейност за диагноза и терапия.

Текстът предлага в синтезиран вид основния понятиен апарат (съдебномедицински термини, дефиниции) на съдебномедицинската на­ука, характеристика на различните видове увреждания и причини за смърт, но без да се утежнява значително с теорията на съдебномедицин­ската дейност.

Практикумът може да служи като ръководство за упражненията по съдебна медицина, за която цел е съобразен с тематиката на практичес­кото й преподаване във висшите медицински училища. Маркирани са основните пунктове на разработваните теми, които се обсъждат по вре­ме на упражненията, както и някои от необходимите материали.

Разглеждат се и нови теми - за лекарската и съдебномедицинската дейност при масови произшествия, при провеждането на т.нар. мъртво-проверителство и при издаване на документи за уреждане на гражданс­кото състояние на починалия.

--

 

Анатомия, патоанатомия
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО