Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Контролът в здравеопазването
 

Контролът в здравеопазването

Код: 25418_CIL_17
Автор: Антония Илиева
 Издателство:.Сиела
Година: 2018
Страници: 448

Цена: 22 лв.

 


Описание

Книгата съдържа подробен анализ на актуалното здравно законодателство и на съдебната практика. Тя дава пълен правен обзор на всички контролни административни органи в сферата на здравеопазването и на правомощията им. Разгледани са и органите извън системата, разполагащи с контролни правомощия. Направено е практическо разграничение между "контрол" и "надзор", както и на различните видове отговорност в здравеопазването.

Това превръща книгата в необходим наръчник за всички работещи в областта на здравеопазването, за студентите, академичната общност, органите на изпълнителната, законодателната и съдебната власт, както и за всеки с интерес към материята.

Съдържание

За контрола в здравеопазването
Предговор
Въведение
Общи аспекти на здравеопазването. Понятие за "здравеопазване"
Исторически преглед на управлението на отрасъла "Здравеопазване" в Република България
 • Общи исторически аспекти
 • Децентрализация и централизация на здравеопазването
 • Планиране в здравеопазването
Правна регулация на здравната система като обект на контрол
 • Видове престации
 • Ефективност, достъпност, качество
 • Медицинска помощ при спешни състояния
 • Права на пациента
 • Юридическа регулация
Професионална отговорност на медицинските лица в Република България
 • Исторически аспекти на отговорността в медицината
 • Съвременна нормативна база на медицинската отговорност у нас
 • Предпоставките за търсене на отговорността
 • Наказателноправна отговорност
 • Административнонаказателната отговорност - обща характеристика и принципи на административната отговорност в здравеопазването. Видове административни наказания
 • Общи положения на гражданска отговорност в здравеопазването
 • Съсловна отговорност на лекарите в Република България
 • Морално-етична отговорност за нарушаване на деонтологичните лекарски норми
 • Дисциплинарната отговорност
Компетенции и статут на органите, упражняващи контрол в системата на здравеопазването
 • Същност и значение на контрола в здравеопазването
 • Видове органи, упражняващи дейност в структурата на здравеопазването (вътрешноведомствени). Компетенции, статут, правен инструментариум
Законово определени контролни структури извън системата на здравеопазването - външноведомствен контрол
 • Функции и дейност на Обикновеното народно събрание в сферата на здравеопазването – Комисия по здравеопазването. Временни комисии
 • Сметната палата
 • Националната агенция за приходите
 • Националният осигурителен институт
 • Съдебна система
 • Омбудсман на Република България
Правни основания за упражняване на контрол в здравеопазването
 • Медицински стандарти
 • Клинични пътеки
 • Диагностично свързани групи
 • Съсловен правен инструментариум
 • Кодекс за професионална етика
 • Правила за добра медицинска практика
 • "Меко" право (Soft Law)
Административен контрол, упражняван върху обществените поръчки в здравеопазването
 • Видове състави на административни нарушения по ЗОП
 • Производство за търсене на административнонаказателна отговорност
 • Видове форми на контрол, предвидени в ЗОП. Правен инструментариум на контролните органи
Правни възможности за оптимизиране на контрола
Съдебна практика със значение за контрола, упражняван в здравеопазването
 • Решения на Конституционен съд на Република България
 • Решения на Върховен административен съд на Република България
 • Решения на Върховен касационен съд на Република България
 • Решение на Комисията за защита на конкуренцията
Заключение
Използвана литература
Приложение
--

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО