Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Контролът в здравеопазването
 
Контролът в здравеопазването
Код: 25418_CIL_17
Автор: Антония Илиева
Страници: 448, Издателска къща Сиела
 
Цена: 22.00 лв.

Описание

Книгата съдържа подробен анализ на актуалното здравно законодателство и на съдебната практика. Тя дава пълен правен обзор на всички контролни административни органи в сферата на здравеопазването и на правомощията им. Разгледани са и органите извън системата, разполагащи с контролни правомощия. Направено е практическо разграничение между "контрол" и "надзор", както и на различните видове отговорност в здравеопазването.

Това превръща книгата в необходим наръчник за всички работещи в областта на здравеопазването, за студентите, академичната общност, органите на изпълнителната, законодателната и съдебната власт, както и за всеки с интерес към материята.

Съдържание

За контрола в здравеопазването
Предговор
Въведение
Общи аспекти на здравеопазването. Понятие за "здравеопазване"
Исторически преглед на управлението на отрасъла "Здравеопазване" в Република България

 • Общи исторически аспекти
 • Децентрализация и централизация на здравеопазването
 • Планиране в здравеопазването
Правна регулация на здравната система като обект на контрол
 • Видове престации
 • Ефективност, достъпност, качество
 • Медицинска помощ при спешни състояния
 • Права на пациента
 • Юридическа регулация
Професионална отговорност на медицинските лица в Република България
 • Исторически аспекти на отговорността в медицината
 • Съвременна нормативна база на медицинската отговорност у нас
 • Предпоставките за търсене на отговорността
 • Наказателноправна отговорност
 • Административнонаказателната отговорност - обща характеристика и принципи на административната отговорност в здравеопазването. Видове административни наказания
 • Общи положения на гражданска отговорност в здравеопазването
 • Съсловна отговорност на лекарите в Република България
 • Морално-етична отговорност за нарушаване на деонтологичните лекарски норми
 • Дисциплинарната отговорност
Компетенции и статут на органите, упражняващи контрол в системата на здравеопазването
 • Същност и значение на контрола в здравеопазването
 • Видове органи, упражняващи дейност в структурата на здравеопазването (вътрешноведомствени). Компетенции, статут, правен инструментариум
Законово определени контролни структури извън системата на здравеопазването - външноведомствен контрол
 • Функции и дейност на Обикновеното народно събрание в сферата на здравеопазването – Комисия по здравеопазването. Временни комисии
 • Сметната палата
 • Националната агенция за приходите
 • Националният осигурителен институт
 • Съдебна система
 • Омбудсман на Република България
Правни основания за упражняване на контрол в здравеопазването
 • Медицински стандарти
 • Клинични пътеки
 • Диагностично свързани групи
 • Съсловен правен инструментариум
 • Кодекс за професионална етика
 • Правила за добра медицинска практика
 • "Меко" право (Soft Law)
Административен контрол, упражняван върху обществените поръчки в здравеопазването
 • Видове състави на административни нарушения по ЗОП
 • Производство за търсене на административнонаказателна отговорност
 • Видове форми на контрол, предвидени в ЗОП. Правен инструментариум на контролните органи
Правни възможности за оптимизиране на контрола
Съдебна практика със значение за контрола, упражняван в здравеопазването
 • Решения на Конституционен съд на Република България
 • Решения на Върховен административен съд на Република България
 • Решения на Върховен касационен съд на Република България
 • Решение на Комисията за защита на конкуренцията
Заключение
Използвана литература
Приложение

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.