- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаХирургична анатомия на мозъчното кръвообращение  
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019  
Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019

Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Профилактика и корекция на неправилното телодържане  
Профилактика и корекция на неправилното телодържане

Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат  
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Онкология и онкологични заблявания

Терапевтичен справочник по медицинска онкология Терапевтичен справочник по медицинска онкология    
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Ендокринология на рака на гърдата
Ендокринология на рака на гърдата
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Рак на гърдата и борбата с него през ХХІ век
Рак на гърдата и борбата с него през ХХІ век
Онкогинекология
Онкогинекология
Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт
Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт
Cерумни маркери при солидни тумори – клинична интерпретация
Cерумни маркери при солидни тумори – клинична интерпретация
Мониторинг на онкологичната и кардиологичната медицинска помощ в Република България
Мониторинг на онкологичната и кардиологичната медицинска помощ в Република България
Карцином на ректума
Карцином на ректума
Основи на общата и клиничната онкология за хирурзи
Основи на общата и клиничната онкология за хирурзи
Заболявания на лимфната система в лицево-челюстната област и шията
Заболявания на лимфната система в лицево-челюстната област и шията
Фамилен рак на млечната жлеза
Фамилен рак на млечната жлеза
Малигнен меланом
Малигнен меланом
Хирургично лечение на простатния карцином
Хирургично лечение на простатния карцином
Цервикален карцином
Цервикален карцином
Рак на млечната жлеза с медико-генетична консултация : Ръководство
Рак на млечната жлеза с медико-генетична консултация : Ръководство
   
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина