- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Здравен мениджмънт

физиология на труда. Психо-физиология на професионалната дейност
Практическо ръководствоза оценка и анализ на риска, условията на труд и работоспособността при конструктивна и първична пропфлактика на населението
Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019 Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019
Контролът в здравеопазването
Контролът в здравеопазването
Здравна грамотност
Здравна грамотност
Обучение в професионално общуване на медицинските специалисти
Обучение в професионално общуване на медицинските специалисти
Връзки с обществеността и маркетингови комуникации
Връзки с обществеността и маркетингови комуникации
Интеракция в медицинското образование
Интеракция в медицинското образование
Ръководство по финансов мениджмънт в здравеопазването
Ръководство по финансов мениджмънт в здравеопазването
Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление “здравни грижи”
Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление “здравни грижи”
Eтични и правни граници на съвременните медицински грижи
Eтични и правни граници на съвременните медицински грижи
Оценки на лекарствени терапии - теория и практика
Оценки на лекарствени терапии - теория и практика
Информационната парадигма в здравеопазването
Информационната парадигма в здравеопазването
Пред Ескулап всички са равни
Пред Ескулап всички са равни
Здравната информация като социален регулатор
Здравната информация като социален регулатор
Маркетинг на лекарствени продукти
Маркетинг на лекарствени продукти
   
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина