- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Физиотерапия и кинезитерапия
Физиотерапия при ортопедични и травматологични заболявания - Първа част: Обща
 

Физиотерапия при ортопедични и травматологични заболявания - Първа част: Обща

Код: 09000_JEL_13
Автор: Проф. Видьо Желев
Издателство: Авангард Прима
ISBN: 9786191609000
Година: 2017
Страници: 170 формат А4 
Цена: 32 лв.

Съдържание

1. ЩО Е ОРТОПЕДИЯ? - В. Желев, Д. Кънчев
1.1. Класификация на ортопедичните заболявания
1.2. Изследване и оценка на ортопедично болен провеждани от физиотерапевт 16
1.3. Основни методи на лечение в ортопедията:
2. ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ-Д. Кънчев, В. Желев
2.1. Тъкани на живите организми
2.2. Човешки скелет
3. ТРАВМИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ - В. Желев, Д. Кънчев
3.1. Причини и увреди на опорно-двигателния апарат
3.2. Нарушени функции
3.3. Зарастване на тъканите
3.4. Основни методи на лечение при травмите на опорно-двигателния апарат
3.4.1. Неоперативно лечение на закритите фрактури
3.4.2. Оперативно лечение на фрактурите на костите
3.4.3. Фази и периоди на протичане на болестния процес. Фази и периоди на прилагане на физиотерапия

4. АСЕПТИЧНО ВЪЗПАЛЕНИЕ СЛЕД УВРЕДА НА МЕКИТЕ ТЪКАНИ. ПРИЛАГАНЕ НА ФИЗИОТЕРАПИЯ - Д. Кънчев, В. Желев
4.1. Остра фаза (фаза на рефлекторната възпалителна реакция)
4.2. Подостра фаза (фаза на заздравяване)
4.3. Хронична фаза (фаза на узряване и ремоделиране)
5. ПРОМЕНИ В ТЪКАНИТЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИМОБИЛИЗАЦИЯТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИЗИОТЕРАПИЯТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ - В. Желев, Д. Кънчев
5.1. Промени в мускулната тъкан по време на имобилизацията.Ефекти от прилагането на физиотерапия след махане на имобилизацията
5.2. Промени в ставите и околоставните тъкани по време на имобилизацията.Ефекти от прилагането на физиотерапия
5.3. Промени в костната тъкан по време на имобилизацията.Физиотерапия след махане на имобилизацията

6. ФУНКЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА ПРИ ОРТОПЕДИЧНИ и ТРАВМАТологиЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ - Д. Кънчев, В. Желев
1. Основни изисквания
2. Изследвания във физиотерапията при заболявания и травми на опорно-двигателния апарат
3. Анализ на функционалните изследвания и измервания
4. Определяне на рехабилитационния потенциал
Методи за определяне на физическото развитие на човека
1. Соматоскопия
2. Антропометрия
2.1. Морфологични антропометрични данни
2.2. Функционални данни
2.3. Измерване на деформации на гръбначния стълб
2.4. Измерване на деформации на долните крайници
2.5. Методи за установяване степента на плоскостъпие
2.6. Измерване на отока в областта на глезенната става
ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЕМА НА ДВИЖЕНИЕ В СТАВИТЕ С ЪГЛОМЕР 71
1. Изследване и измерване на скъсяването на мускулите
ТЕСТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА НА БОЛКАТА В. Желев
1. Тест за болка на Мерл 0’Добине
2. Рутинен тест за болка
3. Визуално-аналогова скала (ВАС) за болка
ИЗМЕРВАНЕ НА СЛАБОСТТА, СИЛАТА И ИЗДРЪЖЛИВОСТТА НА МУСКУЛИТЕ
1. Мануално мускулно тестуване
2. Измерване на силата и издръжливостта на мускулни групи в секунди
3. Измерване силата на захвата на ръката
4. Изследване и оценки на захвата на ръката
ТЕСТ ЗА ПОХОДКАТА ПРИ ТРАВМИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
ТЕСТОВЕ ЗА ОЦЕНКА НА СТАТИЧНОТО И ДИНАМИЧНО РАВНОВЕСИЕ НА ПОЗАТА
1. Актуализиран тест за оценка на равновесието, координациятаи статичното физическо натоварване (Д. Кънчев, 2015)
2. Тест за оценка на статичния, динамичния баланс и контрол на позата (Д. Кънчев, 2016)

7. ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИОТЕРАПИЯТА ВЪРХУ БОЛЕСТНИТЕ ПРОМЕНИ ПРИ ОРТОПЕДИЧНИ И ТРАВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯНА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ - В. Желев, Д. Кънчев
1. Ограничен обема на движение в ставите
2. Физиотерапия за възстановяване на обена на движение в ставите
8. СРЕДСТВА НА ФИЗИОТЕРАПИЯТА ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОРТОПЕДИНИ И ТРАВМАТОЛОГИЧНИ СЧУПВАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ - В. Желев, Д. Кънчев
1. Лечение чрез положение
2. Лечебен масаж
3. Пасивни и автопасивни упражнения за крайниците (С. Kisner, L., Colby, 1996)
4. Техники за релаксация и разтягане (стречинг)
4.1.Постизометрична лелаксация
4.2. Реципрочна инервация
4.3. Постреципрочна релаксация (ПРР)
4.4. Постфасцилитационен стречинг по В. Янда (PFS - Postfeacilitation Stretch, V. Janda, 1991)
4.5. Ексцентричен стречинг
4.6. Автостречинг
4.7. Избор на прилаганите мускулно-инхибиторни техники
5. Техники от проприоцептивно нервно-мускулно улесняване
6. Криотерапия
7. Аактивни упражнения
7.1. Упражнения от облекчено изходно положение
7.2. Аналитични упражнения
7.3. Упражнения с обременяване
7.4. Изометрични упражнения
7.5. Упражнения за координация, ловкост и сензомоторна стимулация
7.6. Упражнения с швейцарска топка (Swiss-Ball) по В. Желев и Е. Лиану, 2001
7.7. Обучение в ходене с помощни средства

8. Възстановяване на мускулната сила и издръжливост
8.1. Общи данни и методика за възстановяване и увеличаване на мускулната сила
а/ Общи данни
б/ Методика за възстановяване и повишаване на мускулната сила
8.2. Методики за увеличаване на мускулната сила и издръжливост
а/ Изометрични методики
Изометрична гимнастика
- Изометрична методика на Ст. Банков и Р. Генчев
- Изометрична методика на D. Rose
-Изометрична методика на Е.A. Muller(1970)
б/ Изотонична методика - на Delorme, Watkins
8.3. Основни характеристики и изисквания за възстановяване и увеличаване на мускулната сила на крайниците
а) Основни изисквания за възстановяването на мускулната сила
б) Методи за оказване на съпротивление
в) Методика за възстановяване на мускулната сила на крайниците на В. Желев, К. Иванов (1984)
8.4. Развитие на силовата издръжливост

9. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ТРАВМИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ - Д. Кънчев
1. Въздействие на физиотерапията и изисквания за прилагането й при травми на опорно-двигателния апарат
2. Физиотерапия при увреди на меките тъкани
а) Физиотерапия в острата фаза на мекотъканни увреди - фаза на възпаление
б) Физиотерапия в подострата фаза на мекотъканни увреди - фаза на контролирани движения
в) Физиотерапия в хроничната фаза на мекотъканни увреди - фаза на функционално възстановяване
10. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ НЕОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ФРАКТУРИТЕ -Д. Кънчев, В. Желев
а) Физиотерапия в имобилизационния период
б) Физиотерапия в ранния следимобилизационен период
в) Физиотерапия в късния следимобилизационен период
11. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ФРАКТУРИТЕ-В. Желев, Д. Кънчев
1. Предоперативен период
2. Следоперативен период
а) Максимално щадящ (ранен) следоперативен период  
Клинични симптоми
б) Умерено щадящ (основен) следоперативен период
в) Малко щадящ (късен) следоперативен период
Литература
 

-

 

Неврология, неврологични забалявания
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО