Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Фармакологично управление на детското поведение в стоматологичния кабинет
 
Ръководство по хирургия. том ХІІ
Висцеларна хирургия - Хирургия на жлъчна система, черан дроб, панкреас и далак
Код: 28959_MAR_61
Хирургия
Автор(и): Под редакцията на акад. Дамян Дамянов, и проф. Виолета Димитрова, Дата на изд: 2018, Стр: 490, Формат:А4, Издателство проф. Марин Дринов
 
Цена: 49,00 лв.

Съдържание

Глава 1
ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ЖЛЪЧНАТА СИСТЕМА, ЧЕРНИЯ ДРОБ, ПАНКРЕАСА И ДАЛАКА

1.1. Клинично-лабораторни показатели, ползвани при заболявания на черния дроб, жлъчната система, панкреаса и слезката – доц. Милко Шишенков, дм
1.2. Абдоминална ехография – проф. Никола Григоров, дмн
1.3. Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография – проф. Борислав Владимиров, дмн
1.4. Образна диагностика на заболяванията на билиарната система – д-р Галина Георгиева-Козарова, доц. Лъчезар Пенев, дм
1.5. Образна диагностика при заболявания на черния дроб – д-р Галина Георгиева-Козарова, доц. Лъчезар Пенев, дм
1.6. Нуклеарномедицински изследвания на черния дроб – проф. Дойчин Минчев, дмн
1.7. Методи на диагностичната патология в клиничната практика – доц. Ани Михова, дм
1.8. Интраоперативна диагностика на жлъчните заболявания – проф. Николай Пенков, дмн
Глава 2
ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЖЛЪЧНАТА СИСТЕМА

2.1. Вродени заболявания на жлъчната система – проф. Николай Пенков, дмн
Билиарна атрезия, Кисти на холедоха
2.2. Травми на жлъчния мехур и жлъчните пътища – проф. Николай Пенков,
2.3. Остър некалкулозен холецистит – акад. Дамян Дамянов, дмн, проф. Николай Пенков, дмн
2.4. Жлъчнокаменна болест – акад. Дамян Дамянов, дмн, проф. Николай Пенков, дмн
2.4.1. Усложнени мехурни форми – проф. Николай Пенков, дмн, акад. Дамян Дамянов, дмн, проф. Росен Маджов, дмн, Хроничен калкулозен холецистит ,Остър калкулозен холецистит
2.4.2. Усложнени екстрахепатални форми – проф. Николай Пенков, дмн, акад. Дамян Дамянов, дмн, проф. Росен Маджов, дмн, Холедохолитиаза, Холангит , Билиарен панкреатит
Доброкачествени стенози на папила Фатери, Хемобилия, Първичен склерозиращ холангит
2.5. Показания за повторни операции (реоперации) върху жлъчната система – акад. Дамян Дамянов, дмн, проф. Николай Пенков, дмн, проф. Росен Маджов, дмн. Следхолецистекточен синдром. Неотстранен жлъчен мехур . Частично отстранен жлъчен мехур (Субтотална холецистектомия). Ductus cysticus remnant. Резидуална холедохолитиаза. Рецидивна холедохолитиаза. Стеноза или облитерация на билиодигестивна анастомоза. Синдром на „слепия сак“ при холедоходуоденоанастомоза. Лезии на жлъчните пътища . Стриктури на жлъчните пътища. Външна жлъчна фистула
2.6. Доброкачествени тумори на жлъчния мехур и жлъчните пътища – акад. Дамян Дамянов, дмн
2.7. Карцином на жлъчния мехур – проф. Виолета Димитрова, дмн, д-р Пламен Петков
2.8. Карцином на екстрахепаталните жлъчни пътища – проф. Виолета Димитрова, дмн, д-р Пламен Петков. Клатскинови тумори
2.9. Тумори на средната и дисталната трета на екстрахепаталните жлъчни пътища (без туморите на главата на панкреатичната жлеза) – проф. Виолета Димитрова, дмн, д-р Емилия Тошева,
Глава 3
ОБТУРАЦИОНЕН ИКТЕР – проф. Николай Пенков, дмн, акад. Дамян Дамянов

3.1. Дефиниции, етиология, класификации
3.2. Патофизиология на обструктивната жълтеница и на усложненията ѝ
3.3. Клинична картина на обструктивната жълтеница
3.4. Диагностициране на различните видове жълтеница
3.5. Диференциална диагноза на обструктивната жълтеница
3.6. Лечение на обструктивната жълтеница – ендоскопско, хирургично, следоперативно
Глава 4
ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

4.1. Травми на черния дроб – акад. Дамян Дамянов, дмн
4.2. Чернодробни кисти – акад. Дамян Дамянов, дмн
Непаразитни кисти. Поликистоза
Паразитни кисти. Ехинококоза на черния дроб, алвеококоза, шистозомиаза
4.3. Абсцес на черния дроб – акад. Дамян Дамянов, дмн
Пиогенен абсцес
Амебен абсцес
4.4. Тумори на черния дроб – проф. Виолета Димитрова, дмн, доц. Валентин Попов, дм, д-р Трайчо Франгов,
4.4.1. Доброкачествени новообразувания на черния дроб
Хепатоцелуларен аденом
Фокална нодуларна хиперплазия
Нодуларна регенеративна хиперплазия
Кавернозен хемангиом
Хамартом
4.4.2. Злокачествени новообразувания на черния дроб. Първичен рак на черния дроб
Хепатоцелуларен карцином
Холангиоцелуларен карцином
Хепатобластом
Ангиосарком
4.4.3. Метастатични тумори на черния дроб
Глава 5
ПАНКРЕАС

5.1. Вродени заболявания на панкреаса – акад. Дамян Дамянов, дмн
Кистична фиброза (Муковисцидоза)
Ектопичен панкреас (Pancreas aberans)
Ануларен панкреас (Pancreas anulare)
Разделен панкреас (Pаncreas divisum)
5.2. Травми на панкреаса – акад. Дамян Дамянов, дмн
5.3. Остър панкреатит – акад. Дамян Дамянов, дмн, д-р Георги Желев
5.4. Кисти и кистични лезии на панкреаса – акад. Дамян Дамянов, дмн, д-р Георги Желев
Неопластични кистични лезии
5.5. Хроничен панкреатит – акад. Дамян Дамянов, дмн, д-р Емил Костадинов
5.6. Панкреатични фистули – акад. Дамян Дамянов, дмн
5.7. Абсцес на панкреаса – акад. Дамян Дамянов, дмн
5.8. Панкреатогенен асцит – акад. Дамян Дамянов, дмн
5.9. Доброкачествени тумори на панкреаса – акад. Дамян Дамянов, дмн
5.10. Карцином на панкреаса – акад. Дамян Дамянов, дмн, д-р Добромир Сотиров,
5.11. Ендокринни тумори на панкреаса – акад. Дамян Дамянов, дмн, д-р Славяна Ушева
Глава 6
СЛЕЗКА – проф. Виолета Димитрова, дмн, д-р Иван Ивановски

6.1. Строеж и функции на слезката
Хирургична анатомия на слезката
6.2. Диагностика на заболяванията, имащи отношение към слезката
6.3. Хирургия на слезката
6.3.1. Показания за спленектомия
6.3.2. Оперативна техника при интервенции върху слезката
6.3.3. Усложнения след спленектомия
6.4. Заболявания на слезката. Мястото на хирургията в тяхното лечение
6.4.1. Вродени аномалии на слезката
6.4.2. Травми на слезката
6.4.3. Абсцес на далака
6.4.4. Кисти на далака
6.4.5. Тумори на далака
6.4.6. Хематологични заболявания
Хемолитични анемии
Генетични нарушения на хемоглобина – таласемии
Тромбоцитопении
6.4.7. Спленомегалия
6.4.8. Хиперспленизъм
6.4.9. Малигнени заболявания на слезката
Болест на Ходжкин
Неходжкинов лимфом
Глава 7
ПОРТАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
– проф. Виолета Димитрова, дмн, д-р Г. Колчагов
7.1. Чернодробна цироза – общи данни
7.2. Исторически преглед
7.3. Анатомия, физиология и патофизиология на порталната хипертония
7.4. Класификация
7.5. Причини за различните типове портална хипертония
7.6. Основни форми на портална хипертония, обусловени от етиологията
Тромбоза на порталната вена
Левостранна портална хипертензия
Синдром на Budd-Chiari
Цироза
7.7. Усложнения на порталната хипертония и тяхното лечение
7.7.1. Кървене
Варикозно кървене
Остър епизод на кървене
Повторни хеморагии
Цялостен лечебен план
7.7.2. Асцит и хепаторенален синдром
7.7.3. Енцефалопатия
7.8. Планово лечение на порталната хипертония
7.8.1. Шънтови процедури
Портокавен шънт
Спленоренален шънт
Мезокавен шънт
7.8.2. Техники на изпълнение на портокавен шънт
7.8.3. Спленоренален шънт по Warren
7.8.4. Техника на мезокавен шънт

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.