Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Приложна неврофизиология на човека. Биофийдбек и ЕЕГ-фийдбек
 

Приложна неврофизиология на човека. Биофийдбек и ЕЕГ-фийдбек

Код: 0603NEOMED11
Автор:Под редакцията на Екатерина Титянова
 Издателство:.юзу неофит рилски
Година: 2011
Страници: 232

Цена: 15 лв.

 


Описание

Учебникът по Приложна Неврофизиология на човека е предназначен за студенти, докторанти и специалисти по невронауки, психология, логопедия, кинезитерапия и др. Студентите, които изучават задължителни дисциплини като Приложна Неврофизиология, Анатомия и Физиология на Човека (Нервна система), Физиологична психология, Невропсихология, Невролингвистика и други фундаментални, биологични, медицински и парамедицински науки.

Учебникът предоставя съвременни базови знания, които могат да послужат за основа на дисциплините от логопедичния и психологичния модул от учебния план на ОКС бакалавър, магистър и доктор, специалност Логопедия и Психология и други специалности от направление Обществено Здраве.

Учебникът е и своеобразен ориентир за всички специалисти, които биха искали да се запознаят и със съвременните приложни направления на неврофизиологията, като например невротерапията, мозъчно-компютърен интерфейс, мозъчно-музикален интерфейс и др.


С развитието на компютърните технологии и възможностите на приложната статистика методите на приложната неврофизиология навлизат широко в клиничната практика като съпътстващи терапии, за превенция на различни нарушения, както и за общо или специализирано когнитивно развитие на деца и лица в норма...

Съдържание

Вместо увод
 • Мозъкът - двойно огледало
 • Цел и задачи на учебника
Място на приложната неврофизиология на човека сред другите фундаментални науки и медицината
Кратко въведение в невроанатомията и неврофизиологията на човека
 • Човешкото тяло
 • Анатомични позиции и посоки
 • Части и кухини на тялото
 • Невроните - морфология и функции
 • Невронална мембрана
  • Йонен транспорт през мембраната
  • Потенциал на покой
  • Акционен потенциал
 • Трансмисия, Физиология на синапса
 • Рецептори (молекулярни)
  • Потенциал-зависими рецептори
  • Лиганд-зависими рецептори
  • Йонотропни рецептори
   • NAChRs (никотиновите ацитилхолинови рецептори)
   • GABAaR (ГАМК-зависими йонотропни рецептори)
  • Метаботропни рецептори
   • mAChRs (мускариновите ацетилхолинови рецептори)
 • Разлика между действието на невротрансмитерите и хормоните
 • Някои фармакологично активни вещества
Структурно-функционална организация на нервната система
 • Общи принципи
 • Невронни мрежи
 • Огледала (рефлексна) дейност и поведение
 • Блокова организация на мозъка по Лурия
 • Функционални системи и приложна неврофизиология
  • Общи принципи
  • Закон за функционалните системи
  • Кратка история на теорита за функционалните системи
   • Аферентен синтез
   • Вземане на решение
   • Изпълнение на поведение
   • Акцептор на резултата на действие
   • Краен полезен резултат
Съвременна представа за функционалните системи
 • Сетивни системи
  • Зрителна сетивна система
  • Слухова сетивна система
  • Сомато-сензорна система
 • Афектна система
  • Емоции и мотивации
  • Амигдала
 • Мрежи на вниманието
  • Определение
  • Операции на вниманието
  • Невротрансмисия в мрежите на внимание
 • Изпълнителски функции
 • Система от огледални неврони - раждане на нова парадигма
Кратък обзор на методите в приложната неврофизиология
 • Инвазивни методи
 • Неинвазивни методи
  • ЕЕГ
  • ЯМП
  • Компютърна томография
  • ПЕТ
 • Мозъчно-компютърен интерфейс
Атомни нервни процеси
 • Неврофизиология и невроанатомия на автономните просеци
 • Последователно включване и взаимопроникване на функционалните дялове на нервната система - "принцип на матрьошките"
 • Регулация ма автономните процеси
 • Приложна неврофизиология и автономни процеси
  • Кожна проводимост - параметри за измерване и анализ
  • Регулация на сърдечната дейност
  • Вариабилност на сърдечния ритъм (ВСР)
  • Терморегулация
  • Регулация на дишането
   • Дихателен ритъм
Биофийдбек
 • Принцип на биофийдбек метода
  • Оперантно формиране
  • Когнитивен подход
  • Техника на формиране
  • Фейдинг техника
 • Биофийдбек протоколи
  • Описание на система за биофийдбек
  • Ход на биофийдбек сесия
  • Биофийдбек протокол за осъзнаване и контрол на нивото на стрес
  • Биофийдбек протокол за осъзнаване и контрол върху дишането
  • Биофийдбек протокол за осъзнаване и контрол върху периферното кръвообращение
  • Биофийдбек протокол за осъзнаване и постигане на кохерентност между различните автономни процеси
  • Биофийдбек и вариабилност на сърдечен ритъм (ВСР)
  • Функцията корелационен анализ
  • Анализ на усреднения отговор
  • Кохерентност между сърдечен и дихателен ритъм
  • Биофийдбек протоколи за осъзнаване и контрол на биоелектричната активност на конкретен мускул
 • Примерен дизайн на едно изследване, тернировка или терапия
 • Методи за обработка на получените данни
Неврофийдбек
 • Парадигма в приложената неврофизиология
 • Кратка история на Неврофийдбек методите
 • Основни принципи на ЕЕг-фийдбек терапията
 • Мозъчна ефективност при ЕЕГ
 • Количествена ЕЕГ (qEEG)
 • Мозъчни ритми
  • Делта ритми
  • Тета ритми
  • Алфа ритми
  • Бета ритми
 • Видове неврофийдбек
 • Ход на ЕЕГ-фийдбек сесията
 • ЕЕГ-фийдбек протоколи
  • Описание на професионална апаратура за ЕЕГ-фийдбек (Nexus-10)
  • Класически ЕЕГ-фийдбек
  • ЕП-фийдбек
  • БКП-фийдбек (Slow cortical potential feedback)
  • Протоколи за активация
  • Протоколи за релаксация
  • Протокол на Пенинсън-Кулковски
 • Видове обратна връзка при ЕЕг-фийдбек метода
 • Виртуални параметри за ЕЕГ-фийдбек
 • Стабилност на ефектите от ЕЕГ-фийдбек
 • Ограничения на ЕЕГ-фийдбек
Функционални нарушения на мозъка и приложна неврофизиология
 • Хиперактивност и дефицит на вниманието
Използвана литература

 

Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО