Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Приложна неврофизиология на човека. Биофийдбек и ЕЕГ-фийдбек  
Приложна неврофизиология на човека. Биофийдбек и ЕЕГ-фийдбек
Код: 0603NEOMED11
 
Дата на издаване: 2011
Страници: 232,
 
Цена: 15,00 лева

Анотация

Учебникът по Приложна Неврофизиология на човека е предназначен за студенти, докторанти и специалисти по невронауки, психология, логопедия, кинезитерапия и др. Студентите, които изучават задължителни дисциплини като Приложна Неврофизиология, Анатомия и Физиология на Човека (Нервна система), Физиологична психология, Невропсихология, Невролингвистика и други фундаментални, биологични, медицински и парамедицински науки.

Учебникът предоставя съвременни базови знания, които могат да послужат за основа на дисциплините от логопедичния и психологичния модул от учебния план на ОКС бакалавър, магистър и доктор, специалност Логопедия и Психология и други специалности от направление Обществено Здраве.

Учебникът е и своеобразен ориентир за всички специалисти, които биха искали да се запознаят и със съвременните приложни направления на неврофизиологията, като например невротерапията, мозъчно-компютърен интерфейс, мозъчно-музикален интерфейс и др.


С развитието на компютърните технологии и възможностите на приложната статистика методите на приложната неврофизиология навлизат широко в клиничната практика като съпътстващи терапии, за превенция на различни нарушения, както и за общо или специализирано когнитивно развитие на деца и лица в норма...

Съдържание

Съкращение
Вместо увод

 • Мозъкът - двойно огледало
 • Цел и задачи на учебника
Място на приложната неврофизиология на човека сред другите фундаментални науки и медицината
Кратко въведение в невроанатомията и неврофизиологията на човека
 • Човешкото тяло
 • Анатомични позиции и посоки
 • Части и кухини на тялото
 • Невроните - морфология и функции
 • Невронална мембрана
  • Йонен транспорт през мембраната
  • Потенциал на покой
  • Акционен потенциал
 • Трансмисия, Физиология на синапса
 • Рецептори (молекулярни)
  • Потенциал-зависими рецептори
  • Лиганд-зависими рецептори
  • Йонотропни рецептори
   • NAChRs (никотиновите ацитилхолинови рецептори)
   • GABAaR (ГАМК-зависими йонотропни рецептори)
  • Метаботропни рецептори
   • mAChRs (мускариновите ацетилхолинови рецептори)
 • Разлика между действието на невротрансмитерите и хормоните
 • Някои фармакологично активни вещества
Структурно-функционална организация на нервната система
 • Общи принципи
 • Невронни мрежи
 • Огледала (рефлексна) дейност и поведение
 • Блокова организация на мозъка по Лурия
 • Функционални системи и приложна неврофизиология
  • Общи принципи
  • Закон за функционалните системи
  • Кратка история на теорита за функционалните системи
   • Аферентен синтез
   • Вземане на решение
   • Изпълнение на поведение
   • Акцептор на резултата на действие
   • Краен полезен резултат
Съвременна представа за функционалните системи
 • Сетивни системи
  • Зрителна сетивна система
  • Слухова сетивна система
  • Сомато-сензорна система
 • Афектна система
  • Емоции и мотивации
  • Амигдала
 • Мрежи на вниманието
  • Определение
  • Операции на вниманието
  • Невротрансмисия в мрежите на внимание
 • Изпълнителски функции
 • Система от огледални неврони - раждане на нова парадигма
Кратък обзор на методите в приложната неврофизиология
 • Инвазивни методи
 • Неинвазивни методи
  • ЕЕГ
  • ЯМП
  • Компютърна томография
  • ПЕТ
 • Мозъчно-компютърен интерфейс
Атомни нервни процеси
 • Неврофизиология и невроанатомия на автономните просеци
 • Последователно включване и взаимопроникване на функционалните дялове на нервната система - "принцип на матрьошките"
 • Регулация ма автономните процеси
 • Приложна неврофизиология и автономни процеси
  • Кожна проводимост - параметри за измерване и анализ
  • Регулация на сърдечната дейност
  • Вариабилност на сърдечния ритъм (ВСР)
  • Терморегулация
  • Регулация на дишането
   • Дихателен ритъм
Биофийдбек
 • Принцип на биофийдбек метода
  • Оперантно формиране
  • Когнитивен подход
  • Техника на формиране
  • Фейдинг техника
 • Биофийдбек протоколи
  • Описание на система за биофийдбек
  • Ход на биофийдбек сесия
  • Биофийдбек протокол за осъзнаване и контрол на нивото на стрес
  • Биофийдбек протокол за осъзнаване и контрол върху дишането
  • Биофийдбек протокол за осъзнаване и контрол върху периферното кръвообращение
  • Биофийдбек протокол за осъзнаване и постигане на кохерентност между различните автономни процеси
  • Биофийдбек и вариабилност на сърдечен ритъм (ВСР)
  • Функцията корелационен анализ
  • Анализ на усреднения отговор
  • Кохерентност между сърдечен и дихателен ритъм
  • Биофийдбек протоколи за осъзнаване и контрол на биоелектричната активност на конкретен мускул
 • Примерен дизайн на едно изследване, тернировка или терапия
 • Методи за обработка на получените данни
Неврофийдбек
 • Парадигма в приложената неврофизиология
 • Кратка история на Неврофийдбек методите
 • Основни принципи на ЕЕг-фийдбек терапията
 • Мозъчна ефективност при ЕЕГ
 • Количествена ЕЕГ (qEEG)
 • Мозъчни ритми
  • Делта ритми
  • Тета ритми
  • Алфа ритми
  • Бета ритми
 • Видове неврофийдбек
 • Ход на ЕЕГ-фийдбек сесията
 • ЕЕГ-фийдбек протоколи
  • Описание на професионална апаратура за ЕЕГ-фийдбек (Nexus-10)
  • Класически ЕЕГ-фийдбек
  • ЕП-фийдбек
  • БКП-фийдбек (Slow cortical potential feedback)
  • Протоколи за активация
  • Протоколи за релаксация
  • Протокол на Пенинсън-Кулковски
 • Видове обратна връзка при ЕЕг-фийдбек метода
 • Виртуални параметри за ЕЕГ-фийдбек
 • Стабилност на ефектите от ЕЕГ-фийдбек
 • Ограничения на ЕЕГ-фийдбек
Функционални нарушения на мозъка и приложна неврофизиология
 • Хиперактивност и дефицит на вниманието
Използвана литература

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.