Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Биохимия - учебник за студенти по физическа възпитание, спорт и кинезитерапия  
Биохимия - учебник за студенти по физическо възпитание, спорт и кинезитерапия
Код: 2346NOVIZNA01
, Стр. 344, Дата: 2011, Издателство Нови знания
 
Цена: 16 лв.
Назад Изчерпана

Описание

Учебникът по биохимия е предназначен за студентите от Национална спортна академия от специалностите спорт, кинезитерапия и физическо възпитание. Може да бъде полезно четиво за треньори, спортни лекари и спортисти, както и за всички, които се интересуват от биохимичните механизми.

Материалът в учебника обхваща биохимичните знания, необходими за правилното построяване на тренировъчния процес, правилното хранене на спортиста, контрола на спортната му форма; обяснява биохимичните реакции, които протичат в организма на спортиста при изпълнение на физически упражнения.

За успешното усвояване на всички тези знания от полза ще бъде съвместното ползване на учебника с ръководството по биохимия, в което са включени въпроси и отговори по отделните теми от курса.

Съдържание

Биохимията и молекулярната биология – науки за молекулния строеж и молекулните взаимодействия в организма
Биологичните молекули – строеж и функция

 • Аминокиселини. Пептиди
  • Обща структура на аминокиселините. Видове аминокиселини
  • Свойства и функции на аминокиселините
  • Пептиди
 • Въглехидрати (захариди: моно-, ди-, полизахаради)
  • Монозахариди
  • Дизахариди. Олигозахариди
  • Полизахариди: нишесте, гликоген. Хетерополизахариди
  • Биологични функции на въглехидратите
 • Липиди
  • Определение и класификация на липидите. Свободни мастни киселини
  • Мазнини (триацилглицероли или триглицериди). Функции на мазнините
  • Фосфолипиди. Структура и функции
  • Холестерол – свободен и естерифициран
 • Белтъци (протеини)
  • Структура на белтъка. Първична структура и факторите, които я определя
  • Третична структура. Миоглобин
  • Нативна конформация и денатурация на белтъците
  • Четвъртична структура на белтъка. Колаген
  • Хемоглобинът – специализиран белтък за пренос на газове и протони
  • Свойства на белтъците във водна среда. Електрофореза
  • Видове белтъци. Класификация. Серумни липопротеини
  • Биологични функции на белтъците
 • Ензимологията – наука за ензимите и за биохимичната катализа
 • Химичен състав на ензимите. Терминология и номенклатура
  • Активираща енергия на реакцията
  • Обща схема на ензимната катализа. Междинни нискобариерни реакции
  • Механизъм на ензимната катализа. Ензимна специфичност
 • Фактори, повлияващи ензимната катализа
  • Оборотно число – мярка за ензимната активност
  • Влияние на концентрацията на субстрата
  • Влияние на температурата
  • Влияние на киселинността на средата (рН)
 • Регулация на ензимната активност. Алостерични ензими
 • Специфични ензимни инхибитори
 • Допълнения към основния материал
 • Витаминологията – наука за витамините
  • Увод в учението за витамините
  • Водноразтворими витамини
   • Тиамин (витамин B1)
   • Пантотенова киселина (витамин B3)
   • Никотинамид (ниацин, витамин B5, PP-фактор)
   • Пиридоксол (витамин B6)
   • Кобаламин (витамин B12)
   • Фолиева киселина (витамин Вс,, птероилутамова киселина)
   • Биотин (витамин H)
   • Аскорбинова киселина (витамин C)
   • Водноразтворими витаминоподобни вещества
 • Мастноразтворими витамини
  • Ретинол (витамин A, аксерофтол)
  • Калциферол (витамин D3)
  • Токоферол (витамин E)
  • Коагулационен фактор (витамин K)
 • Хормони
  • Определение и свойства
  • Видове хормони – биохимична класификация
  • Механизъм на действие на хормоните
   • Хормони, стимулиращи белтъчната синтеза (синтеза на нови количества ензими и структурни белтъци)
   • Хормони, активиращи или инхибиращи налични ензими
 • Някои no-важни хормони с изразен метаболитен ефект
  • Тиронини
  • Кортизол
  • Алдостерон
  • Тестостерон
  • Соматотропен хормон или хормон на растеж
  • Инсулин
  • Глюкагон
  • Катехоламини
 • Нуклеинови киселини – наследственост и синтеза на белтък
  • Пурини и пиримндини. Нуклеотиди и полинуклеотиди
  • Понятието наследственост от биохимична гледна точка
  • ДНК – молекулна основа на наследствеността и носител на генетичната информация
  • Двойна спирала. Принцип на допълнителността (комплементарността)
  • Репликация– удвояване на генетичната информация
  • РНК – общи сведения за тяхната структура
   • иРНК – преносител на информация от ядрото към цитоплазмата. Транскрипция на генетичната информация
   • pPHK. Рибозоми – структура и функция
   • тРНК – преносители на активирани аминокиселини
 • Синтеза на белтък – транслация на
 • Регулация на белтъчната синтеза
Молекулна структура на клетката
 • Преходът от молекулни към клетъчни структури
 • Клетъчни органели (подклетъчни структури) – молекулна организация
  • Мембрани – структура и функция
   • Общи характеристики на мембраните
   • Химичен състав и молекулна организация на мембраните
   • Транспортна функция на мембраните
   • Електрическа функция на мембраните
   • Рецепторно-сигнална функция на мембраните
 • Ендоплазмен ретикулум. Апарат на Голджи
 • Лизозоми – обновяване на клетъчните структури
 • Митохондрии – метаболитни лаборатории и енергетични централи на клетката
 • Ядро на клетката
 • Цитозол или клетъчен сок
 • Допълнения към основния материал
Биоенергетика и биологично окисление
 • Увод в биохимичната енергетик
  • Гибсовата енергия – силата, която движи химичните реакции
  • Екзергонични, ендергонични и равновесни реакции
  • Спрегнати реакции
  • Нормоергични и макроергични реакции
  • Макроергичните реакции извършват полезна работа
  • Макроенергични връзки и макроергични съединения
  • АТФ, АДФ и сродни нуклеозидфосфати
  • Реакции на АТФ в клетката
 • Окислително-редукционни реакции
  • Окисление и редукция. Редоксдвойка и редокспотенциал
  • Гибсова енергия и редокспотенциал. Основна реакция
 • Специализирани биологични редоксдвойки
  • Никотинамидни (ниацинови) редоксдвойки (НАД и НАДФ)
  • Флавинови редоксдвойки (ФМН и ФАД)
  • Убихинон или коензим Q (ку): KoQH2/KoQ
  • Цитохроми
 • Биологичното окисление – доставчик на жизнена енергия
  • Общ поглед върху процесите на биологичното окисление. Роля на кислорода
  • Структура и функция на дихателната верига
   • Молекулна структура на дихателната верига
   • Метаболитна функция на дихателната верига
   • Енергетична функция на дихателната верига. Окислително фосфорилиране (синтеза на АТФ в дихателната верига)
 • Субстратно фосфорилиране: синтеза на АТФ в метаболитната верига
 • Цикъл на Кребс – централен окислителен път и главен доставчик на водород за дихателната верига
  • Обща характеристика на цикъла
  • Реакциите на цикъла на Кребс
  • Обсъждане на цикъла. Метаболитен и енергетичен баланс. Регулация
Обмяна на веществата или метаболизъм. Обща схема на катаболизма 
Въглехидратите като източник на енергия (катаболизъм на въглехидратите)
 • Смилане и резорбция на въглехидратите
 • Взаимни превръщания на монозахаридите
 • Гликогенът – резервна форма на глюкозата в черния дроб и мускулите. Синтеза и разграждане на гликоген
 • Кръвна глюкоза
 • Разграждане на глюкоза за доставка на енергия в мускулите
  • Общ поглед върху метаболитните пътища
  • Съкратена схема на гликолитичната верига
  • Отделните гликолитични реакции и техният смисъл
  • Окислително декарбоксилиране на пирувата (и на другите алфа-кетокарбоксилни киселини)
  • Пълно окислително разграждане на глюкозата (аеробна гликолиза)
  • Анаеробната гликолиза – доставчик на енергия за интензивна, но краткотрайна мускулна работа
  • Съдбата на лактата. Понятие за кислороден дълг
  • Сравнителна характеристика на аеробната и анаеробната гликолиза в мускулите
  • Гликолизата – производител на метаболити за важни синтетични процеси. Пентозофосфатен път
  • Регулация на гликолизата в мускулите
Мазнините като източник на енергия (катаболизъм на мазнините)
 • Смилане на мазнините
 • Резорбция на мазнините и на другите липиди. Кръвни липиди (транспортни форми на липидите в кръвта
 • Мазнините като източник на енергия за мускулна работа
  • Бета-окисленне на мастните киселини
  • Пълно окислително разграждане на мастните киселини. Окисление на глицерола
Белтъците като източник на енергия (катаболизъм на белтъците и на аминокиселините)
 • Смилане на белтъците. Резорбция на аминокиселините
 • Разграждане на аминокиселините
 • Декарбоксилиране на аминокиселините. Биогенни амини с важно биологично действие
 • Обезвреждане на амоняка. Синтеза на уреа
Взаимна връзка между обмяната на основните хранителни вещества
 • Връзки между въглехидратната и мастната (липидната) обмяна
 • Връзки между белтъчната и мастната (липидната) обмяна
 • Връзки между белтъчната и въглехидратната обмяна
Биохимични принципи на храненето
 • Структурни, метаболитни и енергийни нужди на организма
 • Оценка на структурните и енергийните нужди на организма
 • Биохимична характеристика на белтъците като хранително веществ
 • Биохимична характеристика на въглехидратите като хранително вещество
 • Биохимична характеристика на липидите като хранителни вещества
Биохимия на мускулната тъкан
 • Клетъчна и молекулна организация на мускулната тъкан
 • Химизъм на мускулното съкращение. Химичен състав на мускула
 • Метаболитни особености на мускулната тъкан
 • Типове мускулни влакна
 • Енергетика на мускулната работа. Механизми за ресинтеза на АТФ
Физическо натоварване и работоспособност. Биохимична характеристика
 • Класификация на физическите натоварвания
 • Аеробна и анаеробна реботоспособност на организма
 • Биохимична характеристика на основните двигателни качества – сила, бързина и издръжливост
Биохимия на умората и възстановяването
 • Умора при физическо натоварване
  • Изчерпване на АТФ и КФ
  • Изчерпване на гликогена
  • Промени в нивото на глюкозата в кръвта
  • Натрупване на лактат
  • Натрупване на калций в митохондриите
  • Недостатъчност на кислородното снабдяване на мускула и промяна в митохондрналната плътност
  • Нарушения в хомеостазата
  • Премени във функциите на ЦНС
 • Възстановяване и свръхвъзстановяване
Тренировка и адаптация на организма към физическо натоварване. Биохимични принципи
 • Съвременни представи за тренировката
 • Основни принципи на спортната тренировка
 • Биохимични аспекти на адаптацията към физически натоварвания
 • Адаптация и трансформация на мускулните влакна под влияние на тренировката. Мускулна биопсия
 • Тренираност, разтренираност и претренираност
Биохимия на храненето при физически натоварвания
Биохимически аспекти на функционалната диагностика в спорта
 • Промени в концентрацията на лактата в кръвта при дозирани и максимални тестове
 • Прогонен баланс (алкално-киселинно равновесие) на организма
 • По-важни показатели на протонния баланс (алкално-киселинното равновесие) на кръвта
 • Промени в протонния баланс (алкално-киселинното равновесие) при максимални тестове
 • Промени в алкално-киселинното равновесие при субмаксимални тестове
 • Промени в концентрацията на амониевите йони в кръвта при максимални тестове
 • Промени в съдържанието на глюкоза, свободни мастни киселини и глицерол в кръвта
 • Промени в активността на уреа в кръвта
 • Промени в съдържанието на някои ензими и изоензими в кръвта
 • Анализ на тъканноспецифични белтъци (миоглобин, тропомиозин и актин) при физически натоварвания
 • Определяне на хормони в кръвта при физически Натоварвания
Биохимични механизми на действие на допинга и допингов контрол