Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Бъбречна физиология на Вандер
 

Бъбречна физиология на Вандер

Код: 0512PARMED03
Автор: Дъглас Ийтън, Джон Пулър
 Издателство:.Парадигма
Година: 2011
Страници: 236

Цена: 34 лв.

 


Описание

Книгата включва помощни обучителни похвати, като онагледяване с таблици, диаграми, ключови идеи, клинични примери, обучителни въпроси с отговори и обяснения. 

Включва най-съвременните изследвания върху молекулните и генетичните принципи, на които се базира бъбречната физиология. Изпълнена по-скоро със средства, които са необходими за пълното изучаване на основните схващания, а не толкова за простото запаметяване на факти, “Бъбречна физиология на Вандер” е ценна книга за всеки етап от медицинското обучение и практика

Съдържание

Предговор към седмо американско издание vii
Глава 1 Функции на бъбрека, анатомия и основни процеси
Бъбречни функции 
Анатомия на бъбреците и пикочната система 
Нефрон 
Кръвоснабдяване на нефроните 
Основни бъбречни процеси 
Глава 2 Бъбречен кръвоток и гломерулна филтрация 
Гломерулна филтрация и бъбречен кръвоток 
Кръвен ток, резистентност и налягане в бъбреците 
Гломерулна филтрация 
Авторегулация 
Глава 3 Клирънс 
Клирънсови единици 
Плазмените концентрации на креатинина и уреята като
показатели за промени в гломерулната
филтрация (GFR) 
Глава 4 Основни транспортни механизми 
Преминаване през епителните бариери 
Рецептор-медиирана ендоцитоза и трансцитоза / 53
Транспортни механизми при реабсорбцията / 56
Глава 5 Бъбречен транспорт на органични вещества 
Активна реабсорбция на органични нутриенти в
проксималния тубул (глюкоза, аминокиселини) 
Протеини и пептиди 
Активна секреция на органични аниони в
проксималния тубул 
Активна секреция на органични катиони в проксималния
тубул 
рН-зависимост на пасивната реабсорбция и секреция 
Урея 
Глава 6 Основни бъбречни процеси за натрия, хлоридите
и водата
Общ преглед 
Индивидуални тубулни сегменти 
Концентриране на урината: Медуларен осмотичен
градиент 
Глава 7 Контрол на екскрецията на натрия и водата: Регулация
на плазмения обем и плазмения осмолалитет и
бъбречен контрол на системното кръвно налягане 
Регулация на кръвното налягане 
Значение на бъбрека за регулацията на натриевата
екскреция и артериалното налягане 
Контрол на водната екскреция 
Глава 8 Бъбречна регулация на калиевия баланс 
Регулация на разпределението на калия между
интрацелуларния и екстрацелуларния компартименти
Бъбречно поддържане на калия 
Глава 9 Регулация на баланса на водородния йон 
Ръководства за изучаване на киселинно-алкалната
биология 
Бъбречен транспорт на киселини и основи 
Бъбречна екскреция на киселини и основи 
Екскреция на водородните йони чрез уринни буфери 
Фосфати и органични киселини като буфери 
Екскреция на водородните йони чрез амониеви йони 
Количествено определяне на бъбречната
киселинно-основна екскреция 
Регулация на бъбречния транспорт на киселини и основи 
Контрол на бъбречния метаболизъм на глутамина и
екскрецията на NH4+ 
Интравенозни разтвори: Ringer Lactate 
Специфични категории на киселинно-алкални
разстройства 
Бъбречни отговори на метаболитна ацидоза и метаболитна
алкалоза 
Фактори, причиняващи формиране и поддържане на
метаболитната алкалоза от бъбреците 
Глава 10 Регулация на калциевия и фосфатния баланс 
Ефекторни места на калциевия баланс 
Хормонален контрол в ефекторните места на
калциевия баланс 
РТН 
Преглед на бъбречния транспорт на фосфатите 
Отговори на обучителните въпроси 
Приложение А 
Приложение В
Индекс 
Биохимия, патобиохимия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО