- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Онкология
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
 

Медицинска онкология - том 1 - Обща част

Код: 63349_PDG_20
Автор: Константа В. Тимчева – съставител
Издателство:.Парадигма
Година: 2018
Страници: 388
Цена: 32 лв.

Описание

Непрекъснато нарастващата онкологична заболяемост изисква все по-широко популяризиране на научните постижения. Двата тома "Медицинска онкология" включват споделения опит на лекари - онколози и химиотерапевти, умело съчетаващи теоретичните знания с практическото им приложение. Учебникът включва цветни изображения и таблици, които онагледяват и систематизират възприемането на разглежданата проблематика.

 

Съдържание

1. Епидемиология на злокачествените заболявания в България Н. Димитрова
2. Биология на туморния растеж Н. Цонев, Б. Кръстев, Сп. Вълев.
3. Принципи на хирургичното лечение при злокачествени заболявания Ив. Гаврилов, И. Гаврилова.
4. Основни принципи на лъчелечението в онкологията В. Първанова, Н. Гешева, Е. Петкова 
5. Принципи на лекарственото лечение на злокачествените тумори. Видове противотуморни лекарствени средства, механизъм на действие, приложение Ел. Кръстева, Ю. Райнов,
Св. Велчова, Цв. Миленкова
6. Биотехнологични лекарства в клиничната медицина и онкологията Б. Борисов
7. Фармакоикономика в онкологията Б. Борисов
8. Принципи на клиничните проучвания на нови лекарствени продукти Ив. Георгиев, В. Добрев
9. Токсичност на системната лекарствена терапия:
9.1. Фебрилна неутропения Е. Белева, Ж. Грудева-Попова, И. Ненова, В. Попов, Сп. Вълев
9.2. Анемия при малигнени заболявания Сп. Вълев, И. Ненова, В. Попов, Б. Кръстев,
Ж. Грудева-Попова
9.3. Кожна и лигавична токсичност, кожни придатъци Сп. Вълев 
9.4. Екстравазати от цитотоксични лекарствени продукти Сп. Вълев, Н. Митева
9.5. Реакции на свръхчувствителност Сп. Вълев 
9.6. Невротоксичност Сп. Вълев, Н. Цонев
9.7. Кардиотоксичност на противотуморната лекарствена терапия К.В. Тимчева, Н. Митева 
9.8. Белодробна токсичност, индуцирана от противотуморно лекарствено лечение
К.В. Тимчева224
9.9. Гастроинтестинална токсичност. Антиеметици К.В. Тимчева232
9.10. Хепатотоксичност Н. Митева, М. Петрова 
9.11. Нефротоксичност Н. Митева .
9.12. Инфекциозни усложнения Н. Митева
9.13. Тератогенен ефект на цитостатиците Н. Митева 
9.14. Токсичности, свързани с приложението на имунотерапия Т. Караниколова 
9.15. Редки токсични прояви на имунотерапията Б. Кръстев .
10. Паранеопластични синдроми И. Ненова, Ж. Грудева-Попова, В. Попов,
Е. Белева, Н. Митева .
11. Палиативно и поддържащо лекарствено лечение:
11.1. Правила за лечение на болката при възрастни болни с рак Н. Йорданов.
11.2. Депресивност и тревожност при онкологично болни Ив. Бонев
11.3. Тромбоемболични усложнения при онкологично болни К.В. Тимчева
12. Ендокринни нарушения при злокачествени заболявания от неендокринен произход Ал. Шинков 
13. Костни промени при онкологични заболявания Анна-Мария Борисова 
14. Oтклонения в глюкозния, липиден и белтъчен метаболизъм при онкологични заболявания Цв. Танкова
15. Други спешни състояния в онкологията К.В. Тимчева
16. Запазване на фертилитета и репродуктивната способност при болни, на които предстои гонадотоксична терапия. Бременност и гонадотоксична терапия – основни препоръки
К.В. Тимчева, Г. Стаменов, М. Таушанова
Използвани съкращения 
Авторски колектив
Биохимия, патобиохимия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО