- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Биохимия и патобиохимия
Medical Chemistry. Theoretical course for students
 

Medical Chemistry. Theoretical course for students

Код: 41033_PED_01
Autor(s): I. Ivanov, M. Nikolov, M. Matova, R. Tomova, Ts. Tsanova
ISBN: 9789543241033
Година: 2014
Страници: 400
Цена: 50 лв.

Описание

"This book is intеndеd to рrovidе knowlеdgе in thеorеtiсal сhеmistry aррroрriatе for thе sресifiс rеquirеmеnts of thе first-yеar mеdiсal studеnts. It inсludеs thеorеtiсal units in diffеrеnt fiеlds of inorganiс, рhysiсal and organiс сhеmistry, whiсh arе of рartiсular intеrеst and imрortanсе for thеir mеdiсal еduсation.


Thе сhoiсе of thе toрiсs, and thе ordеr in whiсh thеy aрреar in thе tехtbook, arе basеd on thе ехam рrogram and on thе long author's ехреriеnсе in tеaсhing mеdiсal сhеmistry in thе "Dерartmеnt of Mеdiсal Сhеmistry and Bioсhеmisty" in "Mеdiсal Univеrsity of Sofia".


Thе sесond еdition of thе book is ехtеndеd with a toрiс сovеring mесhanism, сlassifiсation, сhеmiсal notation and kinеtiсs of organiс rеaсtions. А sресial thеmе for isomеrism and stеrеoсhеmistry, foсusеd on thе rеlationshiр bеtwееn molесular struсturе and biologiсal aсtivity of thе organiс сomрounds, is also inсludеd.


Wе hoре that tехtbook will bесomе an еssеntial tool for thе nееds of undеrgraduatе human and dеntal mеdiсal studеnts."
Thе authors

Съдържание

Preface
Inorganic Chemistry

 • Chemical bonds
  • Covalent Bond
  • Hydrogen Bonds. Intermolecular Forces. Metal Bond. Ionic Bond.
  • Chemical Bonds in Complex Compounds.
  • Chemical Bonds and Electronic Effects in Molecules of Organic Compounds. Hybridization
 • Solutions
  • Solutions and Solubility
  • Concentration
  • Colligative Properties of Solutions
  • Osmosis and Osmotic Pressure
  • Solutions of Electrolytes
  • Acids and Bases
  • Ion Product Sonstant of Water
  • Hydrolysis
  • Buffers
 • Surface phenomena. Adsorption
 • Colloid dispersed systems
 • Chemical kinetics and catalysis
  • Reaction Rate
  • Catalysis
 • Chemical equilibrium
  • Reaction Rate
  • Catalysis
 • Processes of electron transfer
  • Oxidation State. Reactions of Oxidation and Reduction
  • Thermodynamics of Reactions of Oxidation and Reduction. Electrochemical Cell
  • Redox Systems in the Living Organisms
  • Corrosion
Organic Chemistry
 • Hydrocarbons
  • Aliphatic Hydrocarbons
  • Aliphatic Hydrocarbons. Arenes
 • Hydroxyl derivatives of hydrocarbons
  • Alcohols and Phenols
  • Thioalcohols (Thiols, Mercaptans)
 • Carbonylderivatives of hydrocarbons
  • Aldehydes and Ketones
 • Carboxylic derivatives of hydrocarbons
  • Carboxylic Acids.
  • Substituted Carboxylic Acids
 • Amines
 • Organic derivatives of the carbonic acid
 • Amino acids, peptides and proteins
 • Carbohydrates
  • Monosaccharides
  • Disaccharides
  • Homopolysaccharides
  • Heteropolysaccharides
 • Lipids
  • Saponifiable Lipids
  • Non - Saponifiable Lipids. Terpenes.
  • Non - saponifiable Lipids. Steroids.
 • Heterocyclic compounds
  • Aromatic Five - membered Rings with One Heteroatom: Pyrrole Group
  • Fused Ring Compounds with Pyrrole Ring. Indole and its Derivatives: Tryptophan, Tryptamine, Serotonin and Melatonin
  • Aromatic Five - membered Rings with Two Heteroatoms: Azoles
  • Aromatic Five - membered Rings with One Heteroatom: Pyridine Group
  • Six - membered Heterocyclic Copound with Two Heteroatoms (Diazines)
   • Pyrimidine Group
  • Fused Ring Compounds with Pyrimidine Ring
  • Nucleic Acids. Nucleosides and Nucledotides.
   • Primary and Secondary Structure of Nucleic Acids
  • Alkaloids
  • Xanthine Alkaloids
  • Pyridine Alkaloids
  • Tropane Alkaloids
  • Quinoline Alkaloids
  • Phenanthrene alkaloids
  • The Ergot alkaloids - LSD/Halucinogens
 • Biogenic Elements
Subject index
References

-------

 
 
------
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО