- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Обща медицина,
Сборник с казуси по финансов мениджмънт в здравеопазването
 

Сборник с казуси по финансов мениджмънт в здравеопазването

Код: 70497_PDV_17
Автор: Николай Атанасов
Издателство:. Медицински университет - Пловдив
ISBN: 978-619-237-049-7
Формат: 15 х 21 см.
Година: 2020
Страници: 104

Цена: 15 лв.

Описание

Сборникът с казуси по „Финансов мениджмънт в здравеопазването“ е предназначен за подготовка по едноименната дисциплина, изучавана от студентите във Факултета по обществено здраве на МУ – Пловдив.
Освен това той може да се използва от всички, които имат научни или други интереси от практиката на икономиката и управлението на здравеопазването.
Настоящото учебно помагало поставя акцент върху практическото прилагане на методите и аналитичните инструменти на финансовия мениджмънт в областта на здравеопазването.
На вниманието на читателите се предлагат общо пет теми и петнадесет казуса с решения. Всяка тема се състои от кратко теоретично изложение и определен брой практически казуси. Първата тема осигурява общ поглед върху финансирането на здравната система, като казусите касаят бремето на здравните разходи, съвкупността от методи за финансиране, въздействието върху преразпределението на доходите и др.
Тази тема има пряко отношение към здравната политика. Тя е пресечно поле на фискалната със здравната политики.
Следващите теми са посветени на управлението на финансите на извършителите на медицинска помощ – здравните организации (лечебни заведения), които според действащото стопанско и здравно законодателство са самостоятелни, конкуриращи се по между си икономически субекти.
Предмет на разглеждане са формата и съдържанието на финансовите отчети, капиталов бюджет с неговия анализ и оценка, риск при инвестиционните начинания и анализ на финансовите коефициенти. Решенията на всички казуси са реализирани с помощта на Microsoft Excel. При интерес от страна на читателите, работните файлове, изготвени от автора могат да бъдат предоставени за по-подробно изучаване.
Притежавани предварително знания по обща теория на икономиката, основи на финансите, публични и корпоративни финанси благоприятстват доброто усвояване на дисциплината и възможностите за прилагането на методите ѝ в практиката. Очаквани резултати от уместното използване на придобитите знания по финансово управление на микро ниво могат да намерят израз в предпазване от проблемите на задлъжнялостта и нежелан фалит на лечебни заведения.
На ниво система новите знания спомагат постигането на по-висока степен на разходопокривност при умерено въздействие върху подоходното неравенство.
 

Съдържание

Тема 1. За източниците и за методите за финансиране на здравеопазването
Казус № 1.1. Бреме на здравните разходи. Емпирична зависимост между здравните разходи и БВП.
Казус № 1.2. Елементи на общите здравни разходи по източници на финансиране (финансов микс).
Казус № 1.3. Оценка на въздействието на финансирането на здравеопазването върху разпределението на доходите.
Тема 2. Финансови отчети на здравната организация
Казус 2.1. Промени в счетоводния баланс, настъпващи след решения за увеличаване на дяловия капитал.
Казус 2.2. Промени в баланса, породени от нарастване на дългосрочните задължения и придобиване на нетекущи активи
Казус 2.3. Промени в баланса при операции по изплащане на задължения и получаване на вземания от трета страна платец
Казус 2.4. Промени в баланса, настъпващи в резултат на операции по реализиране на приходи от дейността, извършване на разходи за дейността и доставки на материални ценности.
Тема 3. Капиталов бюджет на здравната организация – обхват, съдържание, анализ и оценка
Казус 3.1. Приложение на метода на нетната настояща стойност в оценка на ефективността на инвестиционен проект.
Казус 3.2. Определяне на ефективността на инвестиционен проект с допълнителни динамични методи
Казус 3.3. Съставяне на нетен паричен поток от оперативната дейност на инвестиционен проект и определяне на неговата ефективност.
Казус 3.4. Инвестиционни функции на среднопретеглената цена на финансиране на инвестициите
Тема 4. Оценка на риска при инвестиционните решения
Казус 4.1. Приложение на метод „анализ на чувствителността“ с еднакви промени с едно и също тегло на входящите променливи от оценъчния показател.
Казус 4.2. Оценка на равнището на риск чрез метода на критичните отношения.
Казус 4.3. Оценка на риска чрез Монте Карло симулации.
Тема 5. Финансови коефициенти и анализ на финансовото състояние на здравната организация
Казус № 5.1. Приложение на системата от финансови коефициенти.
Литература

----

 

Ендокринология
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО