Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Практически наръчник по оториноларингология
 
Практически наръчник по оториноларингология
Код: 0322MEDSTENO07
Автори: проф. Д-р Иван Ценев, Д-р Емил Ценев
Дата на издаване: 2010
Издателство: Стено
Странице: 607
 
Цена: 39,00 лв.
Назад Изчерпана

Анотация

В настоящото практическо ръководство по оториноларингология разглеждаме най-често срещаните заболявания на ушите, носа и гърлото, включително и тези на органите в шията, които често създават диагностични затруднения.

В ръковдството са представени и подробно описани редица консервативно-терапевтични и хирургически оперативни техники при някои остри животозастрашаващи състояния и заболявания с подходящия за тях алгоритъм на поведение и последователност на лечебни действия.

Подробното разглеждане на някои патоморфологични особености на редица болестни единици и тяхното отражение върху функциите на различните системи и органи допринася в предлаганата оториноларингология за етиопатогенетично свързване между клиничните прояви на заболяванията, подпомага лесното запаметяване на типичните прояви на отделните клинични единици.

По тази причина предлаганото ръководство по оториноларингология според нас е подготвено и може да се използва като стандартен учебник за студенти по медицина, дентална медицина, за специализиращи УНГ-болести и общопрактикуващи лекари, а предлаганият към ръководството набор от тест изпитни въпроси е изключително подходящ за студенти, провеждащи следването си по цикличната система на обучение, което е общоприет стандарт за Европейската общност. С последното подчертаваме европейската насоченост на предлаганата от нас оториноларингология, където изпитите се провеждат единствено и само с тест.

За написването на настоящата практическа оториноларингология ни беше необходим твърде дълъг период от време, през което се промениха редица обстоятелства в областта на патофизиологията, фармакологията, хирургическите техники и други, което отчасти беше отразено в текстовете, което според нас не намалява актуалността на ръководството. Познавайки добре състоянието и липсата на подобна универсална литература по оториноларингология, ние го препоръчваме на колегите, като сме далеч от мисълта за

безпогрешност и липса на пропуски, поради което ще възприемем със задоволство всички добронамерени и градивни забележки.

От авторите:Иван Ценев, Емил Ценев