- Медицина на бедствените ситуации
- Latin medical language
- Учебници за медицински студенти
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Нефрология
- Обща медицина
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сексуална медицина
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
  Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
Най-честите очни заболявания при децата
  Най-честите очни заболявания при децата
Цитология и обща хистология
  12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
Основи на анатомията и физиологията
  Основи на анатомията и физиологията
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
  Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
 
Фармакология
 
Фармакология
Код: 0321MEDSTENO08
Автори: Анна Белчева, Руси Марев, Радослав Радев
Дата на издаване: 2009
Издателство: Стено
Странице: 286
Мека корица
Второ преработено издание
Цена: 25,00 Лева
Назад Няма наличност
Предговор
Фармакологията е една от най-динамичните учебни дисциплини, която свързва фундаменталните науки с клиниката.

Оттук произтичат трудностите в създаването на съвременен учебник по фармакология, основните от които са нуждата от дълбоко познаване на постиженията на поредица от теоретични медицински дисциплини и тяхното приложение в лечението на болестите. Съвременната фармакология трябва да свързва знанията за механизмите на действията на лекарствата с практическите изводи за лечебния процес.

Този учебник по фармакология е предназначен за изучаване на тази дисциплина от медицински сестри, акушерки, помощник-фармацевти, рехабилитатори, рентгенови лаборанти и клинични лаборанти в съответствие с приетите учебни програми.

Преминаването на обучението на медицинските сестри и акушерки на образова тел но-квалификацион на степен „бакалавър" е свързано с необходимостта от повишаване нивото на преподаване и съответно с промяна в учебния материал, които обстоятелства са съобразени в настоящия учебник.

Учебният материал включва необходимите по обем и съдържание въпроси от общата и специална фармакология, както и данни за актуалните към момента лекарствени продукти. В раздела по обща фармакология са включени теми по история и развитие на фармакологията, за източниците и дозите на лекарствата, етапите и фазите в създаването и въвеждането в клиничната практика на нови лекарства, общите въпроси на фармакокинетиката и фармакодинамиката, както и факторите, влияещи върху лекарственото действие и лекарствения ефект.

Специалната фармакология разглежда лекарствата по фармакологични групи с тяхната фармакокинетика, фармакодинамика, лекарствени взаимодействия, нежелани лекарствени реакции и токсични ефекти.

Лекарствата са дадени с техните международни непатентни наименования (INN), най-често съвпадащи с т. нар. генерични наименования. При някои лекарствени продукти са посочени по едно или повече търговски имена, без да се отбелязва фирмата производител за да се избегне фирмената реклама.

Учебникът по фармакология е съставен от автори, които участват пряко в учебния процес, и е съобразен с актуализираните програми по тази дисциплина. Към него са разработени въпроси за самоподготовка, които ще спомагат за по-пълното усвояване на учебния материал.
 
Болести
Болести на сърдечно-съдовата система
Спешна доболнична специализирана помощ
Спешна доболнична специализирана помощ
Дерматология на мъжките генитали
Дерматология на мъжките генитали
Отоневрология - съвременни аспекти
Отоневрология - съвременни аспекти
Васкулити
Васкулити
Неврология - учебник за студенти по медицина
Неврология - учебник за студенти по медицина
Болка
Болка
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Мобилизация на периферните нерви