- Медицина на бедствените ситуации
- Latin medical language
- Учебници за медицински студенти
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Нефрология
- Обща медицина
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сексуална медицина
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
  Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
Най-честите очни заболявания при децата
  Най-честите очни заболявания при децата
Цитология и обща хистология
  12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
Основи на анатомията и физиологията
  Основи на анатомията и физиологията
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
  Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
 
Социална медицина - учебник за студенти по медицина
 
Социална медицина-учебник за студенти по медицина
Код: 0329MEDSTENO13
Автори: Попова, Мирчева, Кирековска, Георгиева, Костадинова
Дата на издаване: 2011
Издателство: Стено
Странице: 228
Цена: 16,00 Лева
Назад Няма наличност
Въведение
Идеите за връзка между здравето на човека и неговата природна и социално-икономическа среда съществуват от древността. Но научните им потвържения станаха многобройни и категорични през последните две столетия, време на възход на модерната медицинска наука.

Тези идеи станаха основополагащи за обществената политика, насочена към намаляване на социалнозначимите болести и техните последици и към увеличаване на здравното благополучие на индивидите, групите и обществата.

Тези идеи отдавна станаха основополагащи за учебната дисциплина социална медицина в образованието на студентите по медицина. Социалната медицина включва широк спектър от методи и области, които помагат лекарят да развива холистичния подход към болния човек, формират подходи за изучаване и разбиране детерминантите на здравето на отделната личност и обществото, за по-добро познаване на рисковите фактори на съвременната патология, за оценка на здравеопазните дейности, за развитие на стратегии, насочени към подобряване на здравето.

Предлаганият учебник „Социална медицина“ за медици под редакцията на доц. Стоянка Попова, дм, съдържа основните теми от учебния план по социална медицина, но са включени и теми като „Информационни системи“ и „Маркетинг в здравеопазването“. Те отразяват отношението на авторския колектив към съвременни потребности на медицинската практика.
Учебникът ще подпомага студентите в усвояване основите на социалната медицина, ще им бъде незаменимо помагало в подготовката за изпити. Същевременно синтезираното представяне на съвременните проблеми на общественото здравеопазване ще позволи:
  • Сполучливото им разшифроване, дискутиране и свързване с лекарската практика по време  на лекции и особено на семинарни занятия.
  • Обогатяване чрез надграждащо самообразование на лекарите през техния професионален път.
Учебникът притежава качества да бъде пътеводител в социалната медицина и това е негово голямо достойнство. Усилията на студентите да усвояват творчески принципите на социалната медицина ще бъдат принос за оползотворяване на неговия потенциал, защото учебникът, като всяка книга, съществува и чрез своите читатели.

Доц. Невяна Фесчиева, дм
 
Болести
Болести на сърдечно-съдовата система
Спешна доболнична специализирана помощ
Спешна доболнична специализирана помощ
Дерматология на мъжките генитали
Дерматология на мъжките генитали
Отоневрология - съвременни аспекти
Отоневрология - съвременни аспекти
Васкулити
Васкулити
Неврология - учебник за студенти по медицина
Неврология - учебник за студенти по медицина
Болка
Болка
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Мобилизация на периферните нерви