Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Социална медицина
 
Социална медицина
Код: 0343MEDSTEN14
Автори: Стоянка Попова, Албена Керековска
Дата на издаване: 2013
Издателство: Стено, Странице: 144
 
Цена: 13,00 лв.
Назад Изчерпана

Анотация

Настоящият учебник е второ актуализирано издание, предназначено за студенти от професионално направление „Здравни грижи“ и е съобразено с новите изисквания за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.
Учебникът запознава със съвременното развитие на концепцията за здраве и неговите детерминанти, като подпомага изграждането на социално-медицински подход към индивида и семейството.

Представени са характеристиката и съвременните тенденции в общественото и групово здраве, както и методите и показателите за неговото изучаване и оценка. Обърнато е внимание на основните методи на социалната медицина, които намират приложение в сестринската и акушерска практика, както и на регистрацията на здравните събития, в която медицинските сестри и акушерки имат съществена роля.
Разглеждат се типовете здравеопазни системи и функционирането на отделните поделения на здравната служба.

Обект на изучаване са медико-социалните проблеми на различни групи от населението, техните здравни потребности и организацията на здравните грижи.
Съдържанието на учебния материал отразява съвременните виждания и стратегии на Световната здравна организация и тяхното специфично отражение в условията на нашата страна.

От автора