Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Анализ на финансовото състояние на диагностично-консултативните центрове - методични и приложни аспекти
 
Анализ на финансовото състояние на диагностично-консултативните центрове - методични и приложни аспекти
Код: 2314NBBSTE90
Яна Бочева, дата: 2016, 248 стр,Медицински университет – Варна
 
Цена: 20,00 лв.

Съдържание

Увод
Рецензия от доц. Емануела Мутафова, д.и.
Рецензия от доц. Светлозар Димитров Стефанов, д.и.
Използвани съкращения 
Глава първа. Характеристика на анализа на финансовото състояние
1.1. Относно същността на финансовия, финансово-счетоводния анализ и анализа на финансовото състояние
1.2. Видове и направления на финансово-счетоводния анализ
1.3. Относно методологията на ФСА и анализа на финансовото състояние
1.4. Финансово състояние и анализ на финансовото състояние
1.5. Субекти и потребители на анализа на финансовото състояние
1.6. Ограничения при анализа на финансовото състояние
Глава втора. Информационно осигуряване на анализа на финансовото състояние
2.1. Общи изисквания към счетоводната информация, представена във финансовите отчети
2.2. Елементи на финансовите отчети
2.3. Бази за оценяване на елементите във финансовите отчети
2.4. Годишен финансов отчет на предприятието
Глава трета. Анализ на имуществената структура
3.1. Обща постановка на анализа на имуществената структура
3.2. Анализ на актива на счетоводния баланс
Глава четвърта. Анализ на ликвидността и платежоспособността
4.1. Характеристика на понятията ликвидност и платежоспособност
4.2. Анализ на ликвидността
4.3. Анализ на капиталовата структура и дългосрочната платежоспособност
Глава пета. Анализ на ефективността и рентабилността
5.1. Анализ на ефективността
5.1. Показатели за рентабилност
Глава шеста. Модели за общ и комплексен анализ на финансовото състояние
6.1. Модели за общ анализ на база на балансови зависимости
6.2. Комплексни модели за диагностика на финансовото състояние и ранжиране на предприятията
Заключение
Литература
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.