Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми: том 1
 

Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми: том 1

Код: 99150_STE93
Автор: под редакцията на проф. Ваня Матанова, и проф. Дроздстой Стоянов
 Издателство:.СТЕНО
Година: 2017
Страници: 416

Цена: 22.80 лв.

 


Описание

Монографичният сборник „Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми” отразява избрани научни доклади от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, проведен в София през 2016 г. 

Включените произведения обхващат богатото интердисциплинарно поле, което се простира между невронауката и клиничната психология.

В последните десетилетия диалогът между тези дисциплини води до интензивни промени в обясняването на механизмите на психичните и поведенчески разстройства. 

Интегративният подход, при който се постига синергичен ефект от обединяването на методите и познанията на клиничната психология, психопатологията и невронауката, стои в основата на преосмислянето на диагностичните стратегии и терапевтични програми.

Настоящата книга е тематично и концептуално организирана в търсенето на най-значимите и актуални акценти на този диалог. 

В своята същност „Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми“ предлага оригинално съчетание между научно-изследователски труд и задълбочено учебно ръководство за продължаващо образование.

В този смисъл тя ще бъде едно изключително полезно четиво за студенти и професионалисти в областта на психологията, хуманитарните науки, неврологията, психиатрията и граничните с тях специалности.

Съдържание

ЧАСТ I. СЪВРЕМЕННИ ПОСТИЖЕНИЯ В НЕВРОНАУКАТА И ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ

Неконвенционални подходи към валидирането на клиничните инструменти (Пример за транслационно валидиране на скалата за депресия на Фон Церсен с функционално магнитно-резонансно изобразяване)

Проблема агрессивности, насилия и враждебности в клинической психологии и психиатрии как вызов xxi века

За психологичните и медицинските компоненти в психосоматиката 

ЧАСТ II. ПРОБЛЕМИ НА КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА В ПСИХОПАТОЛОГИЯТА

Възприемане на образите и емоционално инвестиране в разказите на ТАТ при депресивни и тревожни разстройства

Алекситимия – липсата на думи за чувствата

Психологически профили на зависими от алкохол и марихуана – равнителен качествен анализ
Тип III алкохолна зависимост при жени в България според типологията на Леш
Нов подход към афективността при „неафективни“ психози

Уязвимост на личността към синдрома на професионално изпепеляване

Епилепсия и тревожност. Възрастова динамика

Особености на функционирането на базисни емоционални схеми и референтни връзки при индивиди с различни профили на шизофренно разстройство

Трениране на социални умения при хора с психични разстройства

Оценка на критичността в съдебнопсихологичната практика

Личностни промени при хронични психични заболявания

Тревожност, страх и справяне в денталната практика 

Личностови разстройства и вменяемост

ЧАСТ III. ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА

Интрацепция и вътрешна картина на заболяването при пациенти с исхемична болест на сърцето – с болков и неболков тип 

Екскориация – психосоматични аспекти и терапевтични интервенции

Трихотиломания: психосоматични аспекти и терапевтични интервенции

Мястото на психолога или психоаналитика в родилно и неонатологично отделение и естеството на работата му

Стратегии за справяне с всекидневните неприятности от здравен характер сред старите хора
Тревожност и самотност при лица с психози и лица със зависимости
ЧАСТ IV. НЕВРОПСИХОЛОГИЯ И НЕВРОНАУКА
Когнитивна преработка на вербална информация при дислексия на развитието
Вторична симптоматика при деца с дислексия на развитието Лиляна Соколова
Ментализация и когнитивен профил при пациенти с ранна болест на Паркинсон
Силните страни и дарби на едно дете с дислексия
Сензорна дезинтеграция при деца от предучилищна възраст с нарушения в развитието
Невропсихология и невропедагогика в приобщаващото образование за ученици със специални образователни потребности
ЧАСТ V. ПРОБЛЕМИ НА ПСИХОПАТОЛОГИЯТА В КОНТЕКСТА НА ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ

Корекционно-компенсаторна програма за деца със специални образователни потребности – комплексна и интензивна психологическа помощ и подкрепа
Търсене на усещания и употреба на психоактивни вещества при студенти
Тревожността в детска възраст като симптом на дисфункционална семейна система
Депресия в ранна детска възраст: клинични перспективи

„Но…и мен ме има“
Юношеството и тревожността. Поглед върху „паническите атаки“ в юношеството, като „симптом“ на отделянето и автономността
Психопатни черти и личностови разстройствав младежка възраст
Мутизмът – да се криеш зад мълчанието
Особености на екзекутивните функции при специфични нарушения на способността за учене
Значението на думите в изграждането на Аз-образа на детето и лечебната сила на майчиния глас – aлтернативен подход „майчина хипноза“
Future and Prospects of a Child with Mental Disease: Parents’ Look (On Kazakhstan Sample Materials)
Значението на клиничната практика в терапевтичната работа и обучението в системата на образованието при деца с разстройство от аутистичен спектър
Адекватност на мерките за въздействие при девиантно поведение и агресия в училище
Clinical Psychology Education in Russia: Between Western and Postsoviet Models
Psychotherapeutic Treatment for Cancer Patients
Psychosocial Aid in Cancer Car

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО