Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Добри практики за оценка на здравни тихнологии  
Добри практики за оценка на здравни тихнологии
Код: 2323TLIGA18
Тони Веков, дата:2016, Стр: 428, М У - Плевен
 
Цена: 30,00 лв.

Съдържание

1. Увод
2. Теоретични основи на оценката на здравните технологии
3. Същност и цели на оценката на здравните технологии и лекарствените терапии
4. Методи за оценка на здравните технологии - още преглед
4.1. Анализ Минимизиране на разходите
4.2. Анализ Разход/ефективност
4.3. Анализ Разход/полезност
4.4. Анализ Разход/полза
5. Структуря е кретечен анализ на елементити на оценка на здравните технологии
6. Добри практики в моделирането на бъдещи здравни ползи и разходи
6.1. Оценяване на качеството на използваните медели
6.2. Насоки за конструиране и валидиране на модели за оценяване на здравни технологии
6.3. Оценяване на надеждност и релевентност на моделите
7. Добри практики в събирането на данни за оценка на здравните технологии
7.1. Насоки за събиране на първични проспективни данни в рамките на клиничните изпитвания за нуждите на икономическата оценка
7.2. Насоки за работа с вторични ретроспективни данни за терапевтична ефективност и безопасност - обсервазионни проучвания
7.3. Оценка на достоверността и приложимостта на данните от косвени сравнения и мрежови метаанализи
8. Добри практики за трандфер и адаптиране на данни от оценки на здравни технологии
8.1. Препоръки за измерване на разходи за лекарствени продукти и техния трансфер
8.2. насоки за адаптиране на данни при тратсфер между различни страни
9. Добри практики за дизайн на проучвания с дескретен подбор за изучаване на предпочитанията
10. Добри практики за провеждане на анализ на бюджетното въздействие
11. Насоки за сканиране на хоризонта и приоритизиране оценките на здравните технологии
12. Стандарт за докладване на резултатите от оценката на здравните технологии
13. Препоръки за интерпретиране и използване на от органите, вземащи решения
14. Насоки за оценяване на лекарствена терапия с цел споразумения за споделяне на риска
15. Разпространение на резултатие и мониторинг на влиянието на оценките на здравните технологии
16. Етични въпроси в оценката на здравните технологии
17. Заключение
19. Библиография

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.