Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Добри практики за оценка на здравни тихнологии  
Добри практики за оценка на здравни тихнологии
Код: 2323TLIGA18
Тони Веков, дата:2016, Стр: 428, М У - Плевен
 
Цена: 30,00 лв.

Съдържание

1. Увод
2. Теоретични основи на оценката на здравните технологии
3. Същност и цели на оценката на здравните технологии и лекарствените терапии
4. Методи за оценка на здравните технологии - още преглед
4.1. Анализ Минимизиране на разходите
4.2. Анализ Разход/ефективност
4.3. Анализ Разход/полезност
4.4. Анализ Разход/полза
5. Структуря е кретечен анализ на елементити на оценка на здравните технологии
6. Добри практики в моделирането на бъдещи здравни ползи и разходи
6.1. Оценяване на качеството на използваните медели
6.2. Насоки за конструиране и валидиране на модели за оценяване на здравни технологии
6.3. Оценяване на надеждност и релевентност на моделите
7. Добри практики в събирането на данни за оценка на здравните технологии
7.1. Насоки за събиране на първични проспективни данни в рамките на клиничните изпитвания за нуждите на икономическата оценка
7.2. Насоки за работа с вторични ретроспективни данни за терапевтична ефективност и безопасност - обсервазионни проучвания
7.3. Оценка на достоверността и приложимостта на данните от косвени сравнения и мрежови метаанализи
8. Добри практики за трандфер и адаптиране на данни от оценки на здравни технологии
8.1. Препоръки за измерване на разходи за лекарствени продукти и техния трансфер
8.2. насоки за адаптиране на данни при тратсфер между различни страни
9. Добри практики за дизайн на проучвания с дескретен подбор за изучаване на предпочитанията
10. Добри практики за провеждане на анализ на бюджетното въздействие
11. Насоки за сканиране на хоризонта и приоритизиране оценките на здравните технологии
12. Стандарт за докладване на резултатите от оценката на здравните технологии
13. Препоръки за интерпретиране и използване на от органите, вземащи решения
14. Насоки за оценяване на лекарствена терапия с цел споразумения за споделяне на риска
15. Разпространение на резултатие и мониторинг на влиянието на оценките на здравните технологии
16. Етични въпроси в оценката на здравните технологии
17. Заключение
19. Библиография

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.