Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Средиземноморска петниста треска/Марсилска треск  
Средиземноморска петниста треска/Марсилска треск
Код: 0241VAPINF19
Автор: Н.Попиванова
Дата на издаване : 2007, Страници: 267
 
Цена: 10 лева

Описание

ЧАСТ ПЪРВА
Въведение
Рикетсии и рикетсиози - кратко обобщено представяне
Средиземноморска петниста треска (Марсилска треска)
Исторически данни
Етиологични и епидемиологични аспекти
Патогенетични аспекти
Патоморфологични аспекти
Клинични аспекти
Органни и системни нарушения
Параклинични отклонения
Форми на протичане
Диагностични, терапевтични и прогностични аспекти
Собствени проучвания
Кратки данни относно зоонозния природно-огнищен характер на МТ
и закономерностите на епидемичния процес
Етиологични аспекти
Антителен титър към R.conorii. Имунофлуоресцентен метод
Рикетсии в биопсиен материал от кожа. Електронна микроскопия
Клинична характеристика :
Основни симптоми и синдроми при МТ
Клинико-лабораторни изследвания
Форми на протичане. Критерии за диференцирането им
Възрастови особености в протичането на МТ
Прояви на органни и системни увреждания при болни от МТ
Терапевтични аспекти при Марсилска треска
Катамнезни проучвания и прогностични аспекти при МТ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.