Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Към рационално лабораторно изследване- част 1  
Към рационално лабораторно изследване- част 1
Код: 0273MEDVAP29
Автор: Николай Атанасов и Асен Атанасов
Дата на издаване : 2001, Страници: 160
 
Цена: 12 лева

Съдържание

1. Защо е написана тази книга
2. „Кой пие и кой плаща?
-- Съкращения и „действащи лица.„
-- Тандемът „осигурителна система/клинична лаборатория„ може да реши проблемите
-- Изборът на „подходящи показатели„ изисква предварителна диагноза ипомощни документи
-- Безмилостни финансови санкции стимулират трезвата оценка на„медицинска необходимост„ от изследване
-- Възстановяване на разходите за лабораторни изследвания е сложно
-- Законовата регулация изисква разходи, но осигурява високпрофесионален напредък
-- Книгопис

3. Нови маркери направляват медицинското решение при остър коронарен синдром
-- Съкращения и „действащи лица„.
-- Определянето на миоглобин и тропонин улеснява медицинското решение при ОМИ
-- Точни препоръки за използване на сърдечни маркери при ОКС
-- Книгопис

4. Има нови критерии на СЗО за диагноза на захарен диабет
-- Инсулино-зависимият диабет тип I асоциира с генетични и автоимунни фактори
-- Диабет тип II асоциира с намален глюкозен толеранс, хипертония, дислипидемия и макровазкуларни увреждания
-- Глюкоза в кръвна плазма над 5.6 mmol/1 изисква повторно изследване
-- Книгопис
5. Желязо в човешки серум и „железен статус„ са две различни неща
-- Съкращения и „действащи лица„.
-- Регулация на железния метаболизъм.
-- Има нови показатели за оценка на „железния статус„.
-- Железен дефицит може да има с анемия и без анемия
-- Излишъкът на желязо е опасен
-- Книгопис

6. Вроден недостиг на над бъбречни хормони увеличава секрецията на АСТН и води до надбъбречна хиперплазия
-- Съкращения и „действащи лица„.
-- Синтезът на надбъбречни стероиди използва общи предшественици
-- Надбъбречната хиперплазия е автозомно рецесивно заболяване.
-- Има много суспектни белези, но увеличеният 17-ОНР доказваи надбъбречната хиперплазия
-- Книгопис

7. Има проблеми при определяне на алдостерон и ренин
-- Съкращения и „действащи лица„.
-- Контрол пад алдостероновата секреция
-- Първата стъпка е определяне на електролити, а „втората„ - измерванем на алдостерон и ренин
-- Книгопис

8. Клиника, електролитни промени и заместваща терапия оправдават определянето на кортизол
-- Съкращения и „действащи лица„.
-- Кортизолът е най-висок сутрин, а най-нисък - в полунощ
-- Кортизол в серума под 50 nmol/1 със сигурност сочи хипокортицизъм (или грешка)
-- Кортизол в урина над 300 nmol/24h сочи хиперкортицизъм (или грешка)
-- Кортикоидното лечение и спирането му изискват лабораторно мониториране
-- Книгопис

9. След остър пристъп на хипертония си струва да се измери адреналин в 24-часова грижливо събрана урина
-- Съкращения и „действащи лица„.
-- Измерването на адреналиновата секреция изисква строго спазване на преданалитични условия
-- Норадреналин/адреналин или мета-производните им в 24-часова урина осигуряват 100% диагностична ефективност за феохромоцитом иневробластом
-- Книгопис

10. функцията на щитовидната жлеза може да е смутена при 10% от болните

-- Съкращения и „действащи лица„.
-- Тиреоидни и екстратиреоидни фактори контролират концентрацията на циркулиращи тиреоидни хормони
-- Абнормният TSH изисква определяне на ГГ3 или fT4, но това понякога Не е достатъчно
-- Лабораторната стратегия при тиреоидна дисфункция
-- Книгопис

11. Белтъци в серума при ревматоидни заболявания
-- Съкращения и „действащи лица„
-- Оценка на възпалителния процес
-- Микроскопски анализ
-- Книгопис

12. Измерването на калций и РТН решават повечето проблеми вкалциевата хомеостаза
-- Съкращения и „действащи лица„.
-- Контролът над калциевата хомеостаза е многостранен, но основен фактор остава РТН
-- Измерването на интактен РТН е втората стъпка
-- „Хиперкалциемия„ означава калций в серума от 2.90 до почти 6.00 mmol/1.
-- „Хипокалциемия„ означава калций в серума от 2.10 до почти 1.00 mmol/1
-- Книгопис

13. Нови маркери оценяват остеопороза и костен метаболизъм
-- Съкращения и „действащи лица„
-- Костната структура непрестанно се обменя в резултат на ремоделиране.
-- Едновременното определяне на маркери за костна резорбция и за костно образуване е най-информативно
-- Значителни интраиндивидуални колебания затрудняват клиничното приложение на костните маркери
-- Книгопис

14. Разходите на лабораторията са монетарни, но приносът й в здравеопазването не може да се представи монетарно
-- Има начини за намаляване на свръх-използването на ресурси
-- Намаляване на разходите е безсмислено, ако не се отчита медицинската ефективност
-- Книгопис
15. Лабораторните изследвания намаляват несигурността на медицинската информация (Глава полезна или безполезна...)
-- Съкращения и „действащи лица„.
-- За диагноза, изборът на показатели се направлява от високата първична вероятност от заболяване
-- Референтните граници са един от относителните критерии за здраве
-- За мониториране, изборът на показатели зависи от познаване на референтната разлика.
-- За прогноза, изборът на показатели има смисъл при корекция на медицинското решение
-- За скрининг, изборът на показатели се направлява от ниската първична вероятност от заболяване
-- Оценката на риска е съпоставяне на две пропорции на вероятности
-- Книгопис
Послепис

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.