Вътрешни болести
 
Педиатрия
Учебник за студенти, бакалавери и магистри - медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти, лаборанти, инспектори по обществено здраве

- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Анатомия на човека за студенти по медицина и дентална медицина - 2019
 

Анатомия на човека за студенти по медицина и дентална медицина - 2019

Код: 2150VAPMBP71
Автор: проф. Балтаджиев, проф. Пепа Атанасова, проф. Ивета Коева, проф. Стефан Сивков, доц. Атанас Балтажиев
Издателство:.LaxBook, твърда корица
Година: 2016
Страници: 1088

Цена: 49 лв.
Поръчай

Описание

Съвременно написан учебник, представящ сложната материя за задължителната подготовка в медицинските университети по разбираем за студентите начин. Препоръчван от преподавателите.

Представянето на морфологията на органите и системите само чрез сухо анатомично описание не може да обясни смисъла на изучаването на материята. Свързването на описателните анатомични данни с такива от топографската и клиничната анатомия повишава интереса на студентите медици и стоматолози към изучаването на нормалната морфология на човешкото тяло.

Поради тези качества учебникът "Анатомия на човека" може да бъде използван от студентите по медицина и стоматология както при обучението им по анатомия в началото на следването, така също и по-късно, когато навлязат в клиничните дисциплини. Там ще бъде ценно помагало в разграничаването норма-патология.

В четвъртото издание са добавени нови глави и текстове и е редактиран цялостно текстът. Актуализирана е илюстративната част на учебника, като са добавени нови фигури с по-добро качество и информативност. Анатомичната номенклатура е коригирана. След латинските наименования на органите са дадени и старогръцките им имена, които са основа за образуване на клиничната терминология на заболяванията им.

СЪДЪРЖАНИЕ

Авторски колектив
Предговор към пето издание
Предговор
I. ВЪВЕДЕНИЕ
II. ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ

УЧЕНИЕ ЗА КОСТИТЕ - OSTEOLOGIA, SYSTEMA SKELETALE
СКЕЛЕТ НА ТУЛОВИЩЕТО - SKELETON AXIALE
ЧЕРЕП - GRANIUM
ДОБАВЪЧЕН СКЕЛЕТ - SKELETON APPENDICULARE
УЧЕНИЕ ЗА СВЪРЗВАНИЯТА МЕЖДУ КОСИТЕ - ARTHROLOGIA, SYSTEMA ARTICULARE
УЧЕНИЕ ЗА МУСКУЛИТЕ - MYOLOGIA, SYSTEMA MUSCULARE
III. ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ - SPLANCHNOLOGIA
ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА - SYSTEMA DIGESTORIUM
ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА - SYSTEMA RESPIRATORIUM
ПИКОЧОПОЛОВ АПАРАТ
ТАЗОВА КУХИНА - CAVITAS PELVIS
ГЪРДА - MAMMA
ЕНДОКРИННИ ЖЛЕЗИ - GLANDULAE ENDOCRINAE
IV. УЧЕНИЕ ЗА СЪДОВЕТЕ - ANGIOLOGIA
КРЪВОНОСНА СИСТЕМА - SYSTEMA SANGUINEA, SYSTEMA CARDIOVASCULARE
АРТЕРИИ НА ГОЛЕМИЯ КРЪГ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО
ВЕНИ НА ГОЛЕМИЯ КРЪГ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО
V. НЕРВНА СИСТЕМА - SYSTEMA NERVOSUM
ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА - SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE
ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА - SYSTEMA NERVOSUM PERIPHERICUM
VI. СЕТИВНИ ОРГАНИ - ORGANA SENSUUM
Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина