ChaniaОстър панкреатит
Остър панкреатит

Автори: Венцислав Мутафчийски, Марина Конакчиева, Георги Попиванов, Кириен Кьосев
Издателство: Военномедицинска академия - София
Каталожен №: 96658_MUS_04
ISBN: 978-619-7196-65-8
Категория: Хирургия - Гастроентерология
Година: 2021
Размер: 14 х 21 см.
Корица: Твърда
Страници: 346

Цена: 60,00 лв.

ОПИСАНИЕ
Венцислав Мутафчийски
Марина Конакчиева
Георги Попиванов
Кириен Кьосев

В монографията е отразена промяната в цялостната философия към острия панкреатит с дискусия на новите класификации, изместването към максимално изчаквателно консервативно лечение с адекватно флуидно заместване, ранно захранване и по-строги индикации за антибиотично лечение, по-строги индикации за хирургично лечение и въвеждане на стъпаловиден подход.

Специално внимание е отделено на ендоскопските техники - перкутанен дренаж, ендоскопска транслуменна некректомия с трансмурален дренаж и ендоскопска папилотомия с екстракция на конкременти.

Принос на монографията е систематичният подход към острия панкреатит с подробно описание и илюстриране на ендоскопските, мини-инвазивните и конвенционалните хирургични техники. Сравнителният анализ на ефективността им значително подпомагат вземането на терапевтично решение. Всяка глава започва с най-честите въпроси от практическа гледна точка и се опитва да даде отговор в светлината на най-добрите съвременни практики и собствения институционален опит.

***

The monograph reflects the change in the overall philosophy towards acute pancreatitis and systematically scrutinizes various issues such as the new classifications, the shift to maximal conservative treatment with adequate fluid replacement, early feeding and stricter indications for antibiotic treatment, the stricter indications for surgical treatment and the introduction of a stepwise approach. Special attention is paid to the role of the endoscopic techniques such as percutaneous drainage, endoscopic transluminal necrosectomy with transmural drainage and endoscopic retrograde cholangiography with papillotomy.

Another major contribution of the monograph is the detailed description and illustration of the endoscopic, mini-invasive and conventional surgical techniques. The comparative analysis of their effectiveness significantly helps in making a therapeutic decision. Each chapter commences with the most common questions from a practical point of view trying to answer in the light of the best modern practices and the own institutional experience.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Увод
II. Исторически аспекти
III. Епидемиология и етиология
IV. Патогенеза и патофизиология
V. Kласификация
VI. Клинична картина
VII. Диагноза

1. лабораторна диагностика
2. образна диагностика
VIII. Физиологични скорови системи за оценка на тежестта
IX. Абдоминален компартмент синдром – значение за лечебната тактика
X. Усложнения
1. инфектирани некрози
2. дифузен перитонит
3. гастроинтестинални усложнения – некроза, фистули, обструкция
4. усложнения от страна на далака – съдови и паренхимни
5. усложнени псевдокисти
6. disconnected pancreatic duct syndrome
7. торакални усложнения
XI. Медикаментозно лечение
1. флуидна терапия
2. антибиотици
3. хранене
XII. Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, лапароскопска експлорация на жлъчните пътища
XIII. Хирургично лечение

1. показания за оперативно лечение
2. време за извършване на операцията
3. хирургични техники
3.1 конвенционални
3.1.1 класически дренаж
3.1.2 затворен продължителен дренаж
3.1.3 оpen packing
3.1.4 отворен корем
3.1.5 отворен ретроперитонеален дебридман
3.2 класическа лапароскопска некректомия
3.3 трансгастрална лапароскопска некректомия
3.4 минимално инвазивни техники
3.4.1 перкутанен дренаж
3.4.2 ендоскопски и видеоасистиран ретроперитонеален дебридман
3.4.3 ендоскопски трансмурален дренаж и транслуменна некректомия
4. Алгоритъм и сравнителен анализ
5. Лечение на усложненията
XIV.Качество на живот след остър панкреатит

 

 

 

 

 

 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки