Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Сърдечно-съдови биомаркери
 
Сърдечно-съдови биомаркери
Код: 0863CARVAR01
Автори: Проф. Жанета Георгиева
Дата на издаване: 2011, Страници: 483, корица Твърда
 
Цена:30,00 лв.
Назад Изчерпана

Описание

Монографията „Сърдечно-съдови биомаркери” е с автор проф. Жанета Георгиева, дългогодишен заместник ректор на Медицинския университет във Варна и изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД.

Рецензенти са чл.-кор. проф. Мила Власковска, дмн (чл.-кореспондент на БАН, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София) и д-р Корнелия Коцева, дм (Имперски колеж, Лондон, Великобритания).

В съвременната наука и клинична практика рязко нараства интересът към неизползвани досега биомаркери за идентифициране на индивиди с риск за развитие на сърдечно-съдови заболявания, както и за очертаване на специфични таргети за превенция и по-адекватно фармакотерапевтично повлияване. Настоящата монография разглежда тези възможности в светлината на медицината на доказателствата за новите биомаркери в кардиологията. Mного отделни биомаркери са свързани със сърдечно-съдовия риск при болни със ССЗ.

Изследването на няколко биомаркери едновременно може да повиши възможността за стратификация на риска при пациенти с потенциални сърдечно-съдови заболявания. Монографията е съвременен прочит на възможностите и ограниченията при употребата на настоящите биомаркери за предсказване на сърдечно-съдовия риск при пациенти със ССЗ и за оптимизиране на фармакотерапевтичния ефект.

В книгата авторът обобщава най-съвременните аспекти, отнасящи се до биомаркерите във водещите кардиологични заболявания и значението им за профилактиката, диагнозата и индивидуализиране на терапията. От позицията на задълбочен учен и клиницист, доц. Георгиева успява да обобщи огромен литературен материал, като в систематизиран вид представя най-новите данни и перспективите за развитие и използване на сърдечно-съдовите биомаркери.

„Сърдечни биомаркери” дава отговор на много въпроси, касаещи биомаркерите. Задълбоченото изясняване на проблема на най-съвременно ниво, научните доказателства от тестването на различни биомаркери при различни патофизиологични състояния, както и доказателствата за тяхната роля при направляването на терапията ще представляват интерес за изследователи, клиницисти, специализанти, стажант-лекари и студенти.