- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Задачи и практически упражнения по биохимия
 

Задачи и практически упражнения по биохимия

Ръководство за студенти по медицина

Код: 12841_VAR_55
Автор: Диана Иванова, Бистра Галунска, Милка Нашар, Мария Раданова, Йоана Киселова-Кънева
Издателство:. Медицински университет варна
ISBN: 978-619-221-284-1
Година: 2020
Страници: 184, Формат А4
Цена: 18 лв.

Второ преработено и допълнено издание

Описание

Редактираното и обновено издание е съобразено с единните държавни изисквания за преподаване по биохимия в медицинските университети. Ръководството съдържа задачи, тестови въпроси, клинични казуси с патобиохимична насоченост и въпроси по тематичното съдържание на основния лекционен курс по биохимия при Медицински университет - Варна. Предназначено е за работа по време на семинарите и практическите занятия на студентите по медицина.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Инструкция за безопасна работа на студентите
2. Упражнение 1 "Аминокиселини": Аминокиселини, влизащи в състава на белтъците
3. Упражнение 2 "Белтъци I": Белтъци - структура и функции
4. Упражнение 3 "Белтъци II": Глобуларни и фибриларни белтъци
5. Практически упражнения върху "Белтъци"
6. Упражнение 4 "Ензими I": Особености на ензимите като биокатализатори. Номенклатура и класификация. Изоензими. Водоразтворимите витамини като ензимни кофактори. Кинетика на ензимното действие
7. Упражнение 5 "Ензими II": Регулация на ензимната активност. Обратимо и необратимо инхибиране на ензимното действие. Алостерични ензими. Конститутивни и индуцируеми ензими
8. Практически упражнения върху "Ензими"
9. Упражнение 6 "Биоенергетика I": Макроергични съединения. Биологично окисление. Окислително фосфорилиране. Устройство на дихателната верига
10. Упражнение 7 "Биоенергетика II": Скъсени електрон-пренасящи вериги. Свободно-радикалово окисление и антиоксидантна защита
11. Практически упражнения върху "Биоенергетика"
12. Упражнение 8 "Обмяна на въглехидрати I": Храносмилане на въглехидрати и транспорт на монозахариди в клетките. Гликолиза
13. Упражнение 9 "Обмяна на въглехидрати II": Пътища за разграждане на пируват. ЦТК. Пентозо-фосфатен път
14. Упражнение 10 "Обмяна на въглехидрати III": Глюконеогенеза, гликогеногенеза и гликогенолиза
15. Упражнение 11 "Обмяна на въглехидрати IV": Метаболизъм на маноза, фруктоза, галактоза и лактоза
16. Упражнение 12 "Обмяна на въглехидрати V": Гликопротеини и глюкозаминогликани
17. Упражнение 13 "Обмяна на въглехидрати VI": Обобщение върху въглехидратна обмяна
18. Практически упражнения върху "Обмяна на въглехидрати"
19. Упражнение 14 "Обмяна на липиди I": Смилане и абсорбция на липидите от храната. Транспорт на екзогенни липиди
20. Упражнение 15 "Обмяна на липиди II": Липолиза. Разграждане на висши мастни киселини с четен и нечетен брой С-атоми. Кетогенеза и кетолиза
21. Упражнение 16 "Обмяна на липиди III": Биосинтез на висши мастни киселини и триацилглицероли. Транспорт на ендогенни липиди в кръвта
22. Упражнение 17 "Обмяна на липиди IV": Биосинтез на холестерол и жлъчни киселини. Транспорт на холестерол в кръвта - роля на LDL и HDL
23. Упражнение 18 "Обмяна на липиди V": Метаболизъм на комплексни липиди и ейкозаноиди
24. Практически упражнения върху "Обмяна на липиди"
25. Упражнение 19 "Обмяна на аминокиселини I": Храносмилане на белтъци. Трансаминиране на аминокиселини. Окислително и неокислително дезаминиране на аминокиселини. Обезвреждане на амоняк
26. Упражнение 20 "Обмяна на аминокиселини II": Обмяна на отделни аминокиселини
27. Практически упражнения върху "Обмяна на аминокиселини"
28. Упражнение 21 "Обмяна на порфирини": Биосинтез и разграждане на хем. Нарушения в обмяната на хем - порфирии. Хипербилирубинемии. Обмяна на желязото
29. Практически упражнения върху "Обмяна на порфирини"
30. Упражнение 22 "Обмяна на нуклеотиди I": Синтез и разграждане на пуринови нуклеотиди. Хиперурикемии
31. Упражнение 23 "Обмяна на нуклеотиди II": Синтез и разграждане на пирамидинови нуклеотиди. Биосинтез на дезоксирибонуклеотиди
32. Практическо упражнение върху "Обмяна на нуклеотиди"
33. Упражнение 24 "Хранене и метаболизъм на ксенобиотици": Метаболизъм на ксенобиотици и ендобиотици. Нутриенти. Хранене
34. Упражнение 25 "Обмяна на калций": Хормони, регулиращи калциевия и фосфатния метаболизъм"
35. Упражнение 26 "Междуклетъчна сигнализация I": Общи принципи на междуклетъчната сигнализация. Видове рецептори. Вътреклетъчни рецептори, рецептори - йонни канали, G-протеин свързани рецептори - аденилатциклазната система
36. Упражнение 27 "Междуклетъчна сигнализация II": G-протеин свързани рецептори - фосфоинозидната система. Рецептори със собствена каталитична активност
37. Упражнение 28 "Молекулярна биология": Репликация, транскрипция, транслация. Регулация на клетъчния цикъл. Онкогени и туморни-супресорни гени. Регулация на генната експресия
38. Литература

 

 

 

- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО