Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Кардиология - том III
 
Кардиология - том III
Код: 0735MEDZNAN11
Под редакцията на акад. д-р Илия Томов
Страници: 832
 
Цена: 77.00 лв.
Изчерпана

Съдържание

Значителният напредък в диагностиката и лечението на сърдечносъдовите заболявания през последните 10 години дава основания у нас да бъде издадена книга, която заедно с класиката да представи съществените и реално приложими достижения на съвременната кардиология.

Структурата на предлаганата книга „Кардиология" е традиционна и отговаря на клинично ръководство с практическа насоченост. Тя включва два тома.

В първият том „Обща част - диагностични методи и основни клинични синдроми" са разгледани функциите на сърцето в норма и патология, атамнеза, физикално изследване и клинична симптоматология, неинвазивни методи на изследване - клинична електрокардиография, фонокардиография и звукови находки, пулсови записи, торакална и кардиорентгенография, ехокардиография с всички съвременни варианти, ЕКГ тестове с физическо натоварване, радионуклидна кардиодиагностика.

След това се разглеждат детайлно клиниката, диагнозата и лечението на основните клинични синдроми В кардиологията - сърдечна недостатъчност, хронична и остра (кардиогенен шок, остър кардиогенен белодробен оток), нарушение на сърдечния ритъм (тахиаритмии и брадиаритмии), антиаритмични медикаменти, проаритмия.

Вторият том (специална част) включва: антибрадикарден пейсинг, пейсмейкърна терапия, внезапна сърдечна смърт, имплантируем кардиовертер дефибрилатор (ICD).

Съществено място в книгата заемат инвазивната катетърбазирана кардиодиагностика и лечение, артериалната хипертония, атерогенни дислипидемии, атеросклероза, остра исхемична болест на сърцето - остри коронарни синдроми (остър миокарден инфаркт с или без ST-сегмент елевация, нестабилна стенокардия, вазоспастична ангина пекторис).

След това се разглеждат в клиничен аспект хроничната исхемична болест на сърцето - стабилна стенокардия и безболкова („тиха") миокардна исхемия; коронарна ангиография, перкутанна транслуминал-нз коронарна ангиопластика (РТСА) и коронарен стентинг; профилактика на ИБС.

Значително място в книгата е отделено на клапните пороци на сърцето, клапната балонна дилатация при клати стенози на сърцето; ревматизъм и ревмокардит, инфекциозен ендокардит, кардиомиопатии и миокардити, перикардити, пулмонална артериална хипертония, хронично белодробно сърце; болести на аортата, вродени сърдечни пороци, тумори на сърцето, бременност и раждане при сърдечни заболявания.

Авторският колектив включва дългогодишни сътрудници на Националния център по сърдечносъдови заболявания, сега Национална специализирана кардиологична болница (НСКБ), които имат голям клиничен опит и съвременни познания в областта на клиничната кардиология, съвременни инструментални диагностични и терапевтични познания и опит, технически инструментални умения, предоперативна диагностика и индикации за кардиооперативно лечение, участие в следоперативно проследяване на болни с клапно протезиране, оперативна или инструментална (РТСА, стентинг), коронарна реваскуларизация, пейсмейкърна терапия, интервенционна катетър аблационна терапевтична аритмология и др.

Авторите на това ръководство имат голям дългогодишен преподавателски опит с лекари, специализиращи кардиология, както и участие в студентското обучение на групи от последните курсове по медицина. Освен това, в продължение на години те реализираха системна, на добро ниво научноизследователска работа с клиничноприложен характер в областта на кардиологията и внедряване на нови, със значителна стойност инструментални инвазивни и неинвазивни методи за изследване, диагноза, лечение и профилактика на сърдечносъдовите заболявания.

В продължение на много години авторите, участващи в тази книга, извършиха и извършват системно методично ръководство на колегите от кардиологичните и вътрешните отделения на окръжните болници в цялата страна.

Колаборацията на кардиолозите с кардиохирурзите на НЦССЗ, респективно НСКБ, е много добра, дългогодишна, системна, ежедневна, твърде полезна. Тясното дългогодишно сътрудничество с кардиохирурзите В нашата специализирана болница обогати практиката, мисленето и съвременния диагностичен и лечебен подход на нашите лекари в съвременната голяма кардиолоаия и кардиохирурвия.

Този богат дългогодишен професионален статус на авторите, заедно със системно активно проследяване на съвременната литература и специализации в чужбина, са предпоставка за участие и реализация в една отговорна книга, която, позволяваме си да Вярваме, в следващите години ще бъде от полза за подготовка и ежедневна реализация на българските лекари, кардиолози, интернисти, голяма част от общопрак-тикуВащите лекари и студенти медици от последните години на своето университетско обучение и следдипломна квалификация в областта на сърдечносъдовите заболявания.”