Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Кардиология - том III
 
Кардиология - том III
Код: 0735MEDZNAN11
Под редакцията на акад. д-р Илия Томов
Страници: 832
 
Цена: 77.00 лв.

Съдържание

Значителният напредък в диагностиката и лечението на сърдечносъдовите заболявания през последните 10 години дава основания у нас да бъде издадена книга, която заедно с класиката да представи съществените и реално приложими достижения на съвременната кардиология.

Структурата на предлаганата книга „Кардиология" е традиционна и отговаря на клинично ръководство с практическа насоченост. Тя включва два тома.

В първият том „Обща част - диагностични методи и основни клинични синдроми" са разгледани функциите на сърцето в норма и патология, атамнеза, физикално изследване и клинична симптоматология, неинвазивни методи на изследване - клинична електрокардиография, фонокардиография и звукови находки, пулсови записи, торакална и кардиорентгенография, ехокардиография с всички съвременни варианти, ЕКГ тестове с физическо натоварване, радионуклидна кардиодиагностика.

След това се разглеждат детайлно клиниката, диагнозата и лечението на основните клинични синдроми В кардиологията - сърдечна недостатъчност, хронична и остра (кардиогенен шок, остър кардиогенен белодробен оток), нарушение на сърдечния ритъм (тахиаритмии и брадиаритмии), антиаритмични медикаменти, проаритмия.

Вторият том (специална част) включва: антибрадикарден пейсинг, пейсмейкърна терапия, внезапна сърдечна смърт, имплантируем кардиовертер дефибрилатор (ICD).

Съществено място в книгата заемат инвазивната катетърбазирана кардиодиагностика и лечение, артериалната хипертония, атерогенни дислипидемии, атеросклероза, остра исхемична болест на сърцето - остри коронарни синдроми (остър миокарден инфаркт с или без ST-сегмент елевация, нестабилна стенокардия, вазоспастична ангина пекторис).

След това се разглеждат в клиничен аспект хроничната исхемична болест на сърцето - стабилна стенокардия и безболкова („тиха") миокардна исхемия; коронарна ангиография, перкутанна транслуминал-нз коронарна ангиопластика (РТСА) и коронарен стентинг; профилактика на ИБС.

Значително място в книгата е отделено на клапните пороци на сърцето, клапната балонна дилатация при клати стенози на сърцето; ревматизъм и ревмокардит, инфекциозен ендокардит, кардиомиопатии и миокардити, перикардити, пулмонална артериална хипертония, хронично белодробно сърце; болести на аортата, вродени сърдечни пороци, тумори на сърцето, бременност и раждане при сърдечни заболявания.

Авторският колектив включва дългогодишни сътрудници на Националния център по сърдечносъдови заболявания, сега Национална специализирана кардиологична болница (НСКБ), които имат голям клиничен опит и съвременни познания в областта на клиничната кардиология, съвременни инструментални диагностични и терапевтични познания и опит, технически инструментални умения, предоперативна диагностика и индикации за кардиооперативно лечение, участие в следоперативно проследяване на болни с клапно протезиране, оперативна или инструментална (РТСА, стентинг), коронарна реваскуларизация, пейсмейкърна терапия, интервенционна катетър аблационна терапевтична аритмология и др.

Авторите на това ръководство имат голям дългогодишен преподавателски опит с лекари, специализиращи кардиология, както и участие в студентското обучение на групи от последните курсове по медицина. Освен това, в продължение на години те реализираха системна, на добро ниво научноизследователска работа с клиничноприложен характер в областта на кардиологията и внедряване на нови, със значителна стойност инструментални инвазивни и неинвазивни методи за изследване, диагноза, лечение и профилактика на сърдечносъдовите заболявания.

В продължение на много години авторите, участващи в тази книга, извършиха и извършват системно методично ръководство на колегите от кардиологичните и вътрешните отделения на окръжните болници в цялата страна.

Колаборацията на кардиолозите с кардиохирурзите на НЦССЗ, респективно НСКБ, е много добра, дългогодишна, системна, ежедневна, твърде полезна. Тясното дългогодишно сътрудничество с кардиохирурзите В нашата специализирана болница обогати практиката, мисленето и съвременния диагностичен и лечебен подход на нашите лекари в съвременната голяма кардиолоаия и кардиохирурвия.

Този богат дългогодишен професионален статус на авторите, заедно със системно активно проследяване на съвременната литература и специализации в чужбина, са предпоставка за участие и реализация в една отговорна книга, която, позволяваме си да Вярваме, в следващите години ще бъде от полза за подготовка и ежедневна реализация на българските лекари, кардиолози, интернисти, голяма част от общопрак-тикуВащите лекари и студенти медици от последните години на своето университетско обучение и следдипломна квалификация в областта на сърдечносъдовите заболявания.”

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.