Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАУчебник по физикална и рехабилитационна медицина - част 1
Учебник по физикална и рехабилитационна медицина - част 1
Код: 55014_CLI_727
Категория: Физиотерапия, рехабилитация, ерготерапия
Автор: Искра Такева 
Издателство: "Св. Св. Кирил и Методий"
Корица: Твърда
Година: 2022
ISBN: 978-954-07-5501-4
Размер: A4
Страници: 412 

Цена: 80 лв.
ОПИСАНИЕ

Физикалната и рехабилитационна медицина (ФРМ) е основна клинична специалност, базирана на доказателства, отдадена на разширяването, оценката, прегледа и приложението им в практиката.

В световен мащаб физиотерапевтичната общност винаги е била разделяна по име – физиотерапия, физикална терапия и други, дори дефиницията за специалността в много случаи е различна. В днешно време с развитието на медицинските грижи и появата на нови хирургични техники и медикаменти, значително се увеличи продължителността на живот.

Медицинската рехабилитация е подходящ съвременен метод не само след редица тежки заболявания и увреждания, но и за подобряване качеството на живот за всеки човек, свързано с личностните фактори и факторите на околната среда.

 

----

Въведение

РАЗДЕЛ I. ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТТА

„ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА“

Глава . Същност на физикалната и рехабилитационна медицина

История на специалността: откъде идва

Дефиниции и концепции на специалността ФРМ

Рехабилитация за хората с увреждания

Епидемиологичен аспект на увреждането

Увреждането през вековете

Моделът на СЗО за функционирането, увреждането и здравето

Увреждане, инвалидност и недъг

Подход на ФРМ към увреждането

Обхват на ФРМ

ФРМ – основна клинична специалност

Принципи на ФРМ

Мултипрофесионален рехабилитационен екип

Клинична област и компетентност на специалистите по ФРМ

Сътрудничество с други медицински дисциплини

Специалността ФРМ в здравната система и обществото

Образование и професионално развитие

ФРМ – базирана на доказателства

Глава . Процесът на рехабилитация

Подход за разрешаване на проблема

Диагноза

Функционална оценка

Методи за оценка на състоянието

Определяне на рехабилитационен потенциал

Определяне на показанията и противопоказанията

Поставяне на конкретни цели

Изграждане на рехабилитационен план

Средства, използвани във ФРМ

Рехабилитацията във всички области на медицината и при различна патология

Обобщение

Глава . Основи на терапевтичните модалности

Класификация на терапевтичните модалности

Електромагнитна енергия

Топлинна енергия

Електрическа енергия

Звукова енергия

Механична енергия

Реакция на тъканите при въздействие с различните видове енергия

Закономерности при въздействие на различните видове енергия

Механизми на енергиен трансфер

Физични закономерности при предаване на енергията

Дозозависимо лечение

Физиологични и терапевтични ефекти

Комбиниране и съчетаване, съвместимост и несъвместимост

на терапевтичните модалности

Обобщение

Книгопис

РАЗДЕЛ II. ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ УВРЕЖДАНЕ НА ТЪКАНИТЕ

И ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БОЛКАТА

Глава . Процесът на възстановяване на тъканите

Въздействие на стреса върху тъканите

Теория на физическия стрес

Общ адаптационен синдром

Хипотеза за механотрансдукцията

Процесът на увреждане на тъканите

Възпаление

Процесът на възстановяване на тъканите

Фаза на възпалителен отговор

Фаза на фибробластно възстановяване – пролиферация

Фаза на съзряване и ремоделиране на раната

Хронично възпаление

Фактори, които повлияват зарастването на тъканите

Лечение в различните фази на възстановяването

Роля на прогресивната контролирана мобилизация във фазата на съзряване

Обобщение

Книгопис

Глава . Физиология, психология и лечение на болката

Какво е болката?

Праг на болката и толерантност към нея

Видове болка

Невроанатомия и неврофизиология на болката

Соматосензорна система

Медиатори на болката

Механизми на предаване на болката

Хиперестезия и хипералгезия

Неврофизиологични теории за контрол на болката

Възходящ механизъм на болкова модулация

Низходяща болкова модулация

Теория за невромодулацията на болката

Припокриване на механизмите за контрол на болката

Инструменти за оценка на болката

Подходи за управление на болката

Как клиницистът трябва да подходи към болката

Средства за лечение на болката

Обобщение

Книгопис

РАЗДЕЛ III. ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ

Глава . Принципи на електричеството и електротерапията

Електричество

Компоненти на електрическия ток

Електрически токове, използвани във физиотерапевтичната практика

Генератори на терапевтични токове

Основни токови параметри

Видове електрически вериги

Методи на електротерапията

Преминаване на електрическите токове през биологичните тъкани

Апликационни техники и методи на приложение на електрическата стимулация

Електроди

Физиологични отговори на електростимулацията

Нива на въздействие на електрическите токове

Мускулни и нервни отговори на електрическия ток

Мембранен потенциал и потенциал на покой

Възбуждане на електровъзбудимите мембрани

Ролята на синапсите

Ролята на периферната и централната нервна система –

приспособяване и привикване

Ефекти от промените в токовите параметри и тяхното влияние върху

протоколите за лечение

Селективност на електростимулацията

Терапевтични приложения на електрическата стимулация

Видове електростимулация – игра на имена

Общи контраиндикации и предпазни мерки в електротерапията

Обобщение

Глава . Токове за електрическа стимулация, използвани в практиката

От теорията към практиката

Импулсен ток с високо напрежение (HVPC)

Характеристики на HVPC стимулаторите

Ефекти и клинични приложения

HVPC за стимулиране зарастването на рани

HVPC за управление на болката

HVPC за мускулна реедукация и повлияване на мускулния спазъм

HVPC за управление на отока

Специфични методики на HVPC

Микротокова електрическа терапия (MET)

Характеристики на микротоковата електрическа стимулация

Механизъм на действие

Ефекти на микротоковете

Обезболяващ ефект

Биостимулативен ефект върху оздравителния процес

Методики на приложение

Лечебни протоколи

Показания и противопоказания

Обобщение на HVPC и MES

Транскутанна електрическа нервна стимулация (TENS)

Същност на TENS

Апарати за TENS и параметри, използвани при работа

Видове TENS и механизъм на действие

Конвенционална или високочестотна TENS (въздействие на сетивно ниво)

Електроакупунктура или нискочестотна TENS

(моторно ниво на стимулация)

Интензивна краткотрайна TENS (вредно ниво)

Burst-TENS

Апликационни техники

Провеждане на лечението

Предимства на TENS като лечебна техника

Клинични показания

Научни доказателства при остра болка

Научни доказателства при хронична болка

Противопоказания и предупреждения

Обобщение

Диадинамотерапия

Видове диадинамичните токове и характеристиките им

Физиологично действие

Терапевтични ефекти

Апликационни техники

Показания и противопоказания

„- ток“ или ток на Träbert

Характеристики на тока

Обобщение на монофазните ДДТ и тока на Träbert

Терапия с интерферентен ток

Механизъм на интерференция

Методи на интерференция

Класическа (четириполюсна) интерференция

Двуполюсна интерференция

Стереодинамичен интерферентен ток

Критерии за избор на правилните параметри

Физиологично действие и терапевтични ефекти

Апликационни техники

Видове електроди

Показания, противопоказани и предпазни мерки

Синусоидално модулирани токове

Токови характеристики

Физиологично и терапевтично действие

Сравнение на монополярните СМТ с диадинамичните токове

Апликационни техники и методи

Показания и противопоказания

Токове на Коts

Токови характеристики

Механизъм на действие

Терапевтични ефекти и клинични приложения

Обобщение

Галванотерапия

Физични характеристики и физиологично действие на галваничния ток

Терапевтични ефекти

Апликационни техники и методики

Показания за галванотерапия, противопоказания и предпазни мерки

Йонофореза

Същност на йонофорезата

Основни принципи на йонофорезата

Фактори, влияещи върху йонофоретичния транспорт

Движение на йоните в тъканите

Преодоляване на кожната бариера

Проникване на йоните в тъканите

Генератори за йонофореза

Използвани медикаменти

Предимства и недостатъци на метода

Алгоритъм за провеждане на процедурата

Реакции при лечението и противопоказания

Обобщение

Нервно-мускулна електрическа стимулация (NMES)

Кинезиологични аспекти

Механизъм на действие

Параметри на NMES

Апликационни техники

Терапевтични ефекти

Клинични приложения

Провеждане на процедурата

Противопоказания и предпазни мерки

Мускулна стимулация със средночестотни променливи токове

TENS за мускулна стимулация

Електростимулация с неофарадични (тетанизиращи) токове

Функционална електростимулация (FES)

Тонолитичен ефект на електрическата стимулация

Обобщение

Глава . Електродиагностика и електростимулация на денервирани мускули

Електродиагностика

Класическа електродиагностика

Методика на изследването

Електрофизиологични закономерности

Електрофизиологични закономерности при средночестотните токове

Тест за реакция на дегенерация

Хронаксиметрия

Построяване на интензитет-време криви

Оценка на интензитет-време кривите

Акомодационен коефициент и акомодационни криви

Електрофизиологични синдроми при увреда на нервно-мускулния апарат

Количествени промени във възбудимостта

Качествени промени във възбудимостта

Етапи на дегенеративния процес

Кожна електросетивност

Тестове за нервна проводимост

Клинична електромиография

Електростимулация на денервирани мускули

Разлика между хипотрофичен и денервиран мускул

Токови параметри

Реинервация на нерва

Обобщение

Книгопис

РАЗДЕЛ IV. ТЕРАПИЯ С ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ЕНЕРГИЯ

Глава . Токове с висока честота и високо напрежение

Токове на d’Arsonval

Физиологични реакции и терапевтични ефекти

Апаратура, методики и алгоритъм

Показания и противопоказания

Диатермия

Класификация на диатермиите

Механизми на образуване на ендогенна топлина в тъканите

Физиологично действие на диатермията

Термични ефекти

Нетермични ефекти

TECAR терапия

Апаратура, режим на работа, методики и дозировка

Физиологични ефекти и терапевтично действие

Показания и терапевтични протоколи

Късовълнова диатермия

Биофизични ефекти на късовълновата диатермия

Методи на късовълновата диатермия

Диатермия с кондензаторно поле

Индукционен метод

Импулсна късовълнова диатермия

Дозировки при лечение с късовълновата диатермия (непрекъсната и импулсна)

Физиологични ефекти на късовълновата диатермия

Микровълнова диатермия

Биофизични ефекти на микровълновата диатермия

Устройство на апарата за микровълнова терапия

Дозировка

Показания и противопоказания за приложение на диатермиите

Обобщение

Книгопис

Глава . Импулсното магнитно поле в терапията

Възникване и същност на магнитотерапията

Физични характеристики

Терапевтичен прозорец

Методики на лечение

Физиологично и терапевтично действие

Налични доказателства

Високоинтензивна магнитна терапия

Обобщение

Книгопис

Глава . Светлинотерапия

Свойства на светлината

Източници на светлина

Терапия с инфрачервена и видима светлина

Физиологични ефекти на инфрачервените и видимите лъчи

Източници на инфрачервени и видими лъчи

Терапевтично приложение и противопоказания

Ултравиолетова терапия

Фотохимично и биохимично действие на УВ лъчение

Терапевтични ефекти на ултравиолетовото облъчване

Изкуствени източници на УВЛ лъчение

Аргон-живачно-кварцова лампа

Правила за работа

Изследване биологичната чувствителност на кожата

Индивидуална и регионална чувствителност

Фотосенсибилизация

Синергизъм и антагонизъм в действието между лъчите

Дозиране на ултравиолетовото облъчване

Минимална еритемна доза

Алгоритъм за определяне на биодозата

Видове дозировки

Методики за облъчване с УВЛ лъчение

Клинични приложения

Противопоказания

Обобщение

Глава . Лазертерапия

Основни характеристики на лазерното лъчение

Компоненти на лазерния генератор

Механизъм на генериране на лазерния лъч

Класификация на видовете лазери

Параметри на лазертерапията

Дълбочина на проникване на лазерното лъчение

Дълбочина на проникване според дължината на вълната

Дълбочина на проникване в зависимост от мощността

Режим на работа и дълбочина на проникване на лазерния лъч

Дозиране на лазерната терапия

Терапевтичен прозорец

Методики на лазерната терапия

Ефекти на лазерната терапия върху тъканите

Механизъм на взаимодействие на лазерната светлина с клетките

Физиологични ефекти на лазера на тъканно ниво

Терапевтични ефекти

Показания, противопоказания и предпазни мерки

Правила за работа

Последователност при използване на лазерната терапия

с други терапевтични модалности

Високоенергийните лазери във физиотерапевтичната практика

Параметри на лазерния лъч и предимства пред LLIT

Фотохимични и фотобиологични ефекти

Светодиоди, суперлъчисти диоди и клъстерни апликатори

Обобщение

Книгопис

РАЗДЕЛ V. ТЕРАПИЯ СЪС ЗВУКОВА ЕНЕРГИЯ

Глава . Терапевтичен ултразвук

Устройства за генериране на ултразвукова енергия

Физични характеристики на акустичната енергия

Разпространение на ултразвуковата енергия в тъкани

Отражение на ултразвуковата вълна

Проникване и поглъщане на УЗ в зависимост от вида на тъканите

Характеристики на кристала

Ефективна зона на излъчване

Коефициент на неравномерност на лъча

Терапевтични параметри

Биофизиологични ефекти на ултразвука

Термични ефекти

Нетермични ефекти

Терапевтични ефекти на ултразвука

Фонофореза

Механизъм на пренос на лекарствените вещества в тъканите

Фактори, определящи проникването на лекарствените вещества

Апликационни техники и методики на ултразвуковата терапия

Показания и противопоказани

Протокол за приложение на ултразвуковата терапия

Комбиниране на ултразвука с други модалности

Обобщение

Книгопис

Глава . Естракорпорална ударно-вълнова терапия

История на екстракорпоралната ударно-вълнова терапия

Физични характеристики на екстракорпоралните ударни вълни

Генератори на ударни вълни

Видове ударни вълни

Параметри на екстракорпорална ударно-вълнова терапия

Механизъм на действие

Терапевтични ефекти на ударно-вълновата терапия

Клинични приложения

Практика, базирана на доказателства

Показания, противопоказания и предупреждения

Методика на приложение

Обобщение

Книгопис

РАЗДЕЛ VI. ТЕРМОТЕРАПИЯ

Глава . Топлотерапия и криотерапия

Терминология

Трансфер на топлината

Терморецептори

Топлотерапия

Механизми на действие на топлината

Физиологични ефекти

Видове топлоносители и терапевтични техники

Влажни топли пакети

Парафин

Флуидотерапия

Контраиндикации и предупреждения при топлинните апликации

Криотерапия

Механизъм на действие на криотерапията

Физиологични ефекти

Клинични приложения на криотерапията

Предпазни мерки и противопоказания

Измръзване

Индуцирана от студ невропатия

Апликационни техники

Ледени апликации

Масаж с ледени блокчета

Охлаждащ спрей

Потапяне в студена вода

Контрастна баня

Студена вихрова вана

Апарат за криотерапия

Комбинирани методики

Сравнение между топлинните и студовите апликации

Обобщение

Книгопис


 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки

Декларация за поверителност